Bezpečnost ve městě

Bezpečné město je věcí každého z nás

Chceme udržet trend poklesu trestné činnosti ve Svitavách, která se od roku 1998 snížila o cca 45%. Prostřednictvím programů a projektů sociální prevence udržíme trestnou činnost dětí a mládeže, která ve stejném období postupně poklesla na desetinu, na minimálně stejné úrovni a pokusíme se o její další snižování. I při případném zvýšení počtu obyvatel města (např. novými pracovními příležitostmi) je cílem nadále snižovat míru trestné činnosti, případně ji alespoň udržet na současné úrovni.

Kamerový systém

Dvě desetiletí budovaný kamerový systém, který má v současnosti 60 samostatných kamer, rozšíříme do konce volebního období o dalších minimálně 40 kamer. Cílem je pokrytí dalších lokalit v různých částech města. Podporou těchto kroků chceme přispět jak k preventivnímu vlivu monitoringu na bezpečí občanů, tak k zajišťování důkazů pro vyšetřování, pokud k protiprávnímu jednání dojde. Víme, že kamerový systém není všemocný, důležité je, že od svého vzniku přispěl k objasnění sedmi set deliktů.

Policisté v ulicích

Podpoříme zajištění maximálně možné a efektivní přítomnosti hlídek městské policie na ulici tak, aby se zvýšila kontrola nad dodržováním veřejného pořádku a objasněnost trestné činnosti. Cílem je udržet rozsah hlídkové činnosti minimálně na úrovni dvojčlenné hlídky a stálé služby v nepřetržitém celodenním i celoročním provozu.

Terénní práce

Zajistíme výkon pracovních činností sociálně vyloučených osob a bezdomovců v rámci projektu „Dobrý start“, který je součástí projektu „Šance“. Cílem je zapojit každoročně do úklidových prací pod dohledem pracovníků „Šance“ nejméně 20 osob z této cílové skupiny. Uvědomujeme si ale, že se jedná o dlouhodobou systematickou práci se specifickými sociálními skupinami, která nemá okamžitý a hmatatelný výsledek. Tím by byla změna vzorců chování těchto sociálně vyloučených osob. Terénní pracovník není policista, ale ten, kdo se snaží pomoci lidem v nouzi. Je to jedna z cest, jak se s fenoménem současné společnosti vypořádat.

Dobrovolní hasiči

To, že i nadále budeme podporovat naše dobrovolné hasiče, vnímáme jako samozřejmost. Jednotka se stala nezbytnou součástí bezpečnostního a záchranného systému města. Investujeme do hasičského vybavení, techniky, oprav zbrojnice. Chceme také pomoci při nákupu cisterny a přispět k vyšší efektivitě jednotky.

Využití moderních prvků situační prevence

Zasadíme se o efektivní využívání pultu centralizované ochrany na městské policii v souvislosti s rozvojem dalších služeb, např. tísňových SOS tlačítek a dalších prvků pro seniory a samostatně žijící osoby. Současně zajistíme osazení konkrétních míst moderními bezpečnostními prvky, např. bezpečnostní stojany.

Co chceme?

  1. Nadále budeme rozšiřovat kamerový systém ve městě a zároveň modernizovat stávající.
  2. Nadále budeme využívat koordinátora prevence kriminality a podporovat projekty vedoucí k snižování kriminality.
  3. Podporujeme rozšiřování SOS tlačítek jako prvku bezpečí našich seniorů a handicapovaných občanů.
  4. Budeme věnovat vyšší pozornost programům práce s lidmi bez domova a budeme se je snažit motivovat pro práci, např. na úklidu veřejných prostranství.
  5. Nepřipustíme vznik jediné nové provozovny s hracími přístroji jakéhokoliv typu.
  6. Chceme prohlubovat spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému v bezpečnostní radě a skupině pro prevenci kriminality. Spolupráce s profesionály je prioritou.
  7. Budeme podporovat opatření, která souvisí s bezpečností v dopravě na území města. V problémových lokalitách podpoříme prvky elektronické regulace parkování, zjednosměrnění některých ulic a celkové rozšíření parkovacích míst.

Pracovní tým

Pracovní tým SPMS pro oblast dopravy a bezpečnosti pracoval pod vedením Václava Koukala. Dalšími členy byli: Filip Tomanec, Dagmar Křečková, Jaroslav Donda a David Šimek. Řada diskutovaných témat se prolíná i s ostatními kapitolami volebního programu, zvláště v oblasti dopravy.

Zde najdete jednotlivé body našeho volebního programu:

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů