Sdružení pro město Svitavy 2018 – 2022

Představujeme volební program 2018–2022

Milí Svitavané, přátelé, spoluobčané,

máte před sebou náš nový volební program, který vznikal v průběhu čtyř let. Bez nadsázky. Jakmile skončí jedny volby, pracuje se na dalších strategiích rozvoje města. Sdružení pro město Svitavy není nahodilým a účelovým shlukem lidí pro volby, ale fungujícím společenstvím, v němž každý má svou roli. Pracuje se v týmech, hovoří se s lidmi kolem nás, zjišťuje se, co je trápí a co je potřeba změnit, anebo co je v pořádku a v čem stojí za to pokračovat. Nejsme izolováni, posloucháme Vás a mnoho věcí děláme SPOLEČNĚ S VÁMI.

 

Volební program SPMS se dlouhodobě stává hlavním pilířem každé koaliční povolební smlouvy. Těší nás to a současně zavazuje. Není to pouze kus papíru, který se po volbách zmuchlá a hodí do koše. Máme ho na všech prezentacích SPMS, při všech našich společných jednáních o něm diskutujeme, každoročně ho vyhodnocujeme, stojíme si za ním a jsme na jeho plnění pyšní. Uvědomujeme si, že ho ale plníme SPOLEČNĚ S VÁMI.

Sdružením pro město Svitavy prošlo od jeho založení na sedm desítek osobností. Lidí, kterým město Svitavy nebylo lhostejné. Naše město pro ně nebylo pouze místem k žití. Svitavy se pro ně staly srdeční záležitostí. Ale marná sláva, čas se zastavit nedá. I tak je průměrný věk na naší kandidátce jedenapadesát let. Jsou na ní lidé zkušení, ale i mladí. Vyrůstáme však z kořenů těch zkušených a hlásíme se k jejich odkazu. Práce např. Josefa Čermáka, Josefa Otavy, Markéty Sychrové nebo Otmara Cvrkala, jejich postoje a odkaz jsou pro nás inspirací a hodláme v jejich aktivitách pokračovat. Pracovně i lidsky. Myslíme na ně, doufáme, SPOLEČNĚ S VÁMI.

Roky 2018–2022 nebudou jednoduché. Chtěli bychom dokončit připravené a zahájené investice, jejichž realizace je podmíněna získanou dotací – přestavba Seniorcentra, projekt Šance, dopravní terminál, chodník v Lačnově, projekty škol, zastřešení zimního stadionu. Chtěli bychom přestavbu krytého bazénu. Dokončení všeho nebude jednoduché a vzhledem k neustále se navyšujícím cenám stavebních prací budeme muset s rozpočtem města nakládat šetrněji, a to do roku 2020. Neznamená to však, že šetřit budeme na úkor něčeho či někoho. Ten šetrný přístup chápejte tak, že se pouze uskromníme v nynější, na příjmy města přebytkové době. Rozhodně takový přístup neberte tak, že bychom nechtěli dále ve prospěch města rozumně investovat, nebo neměli představu o tom, kterým směrem město rozvíjet. Je to jen a jen výraz zodpovědného přístupu k současnosti a budoucnosti města. Chceme ho i nadále zodpovědně rozvíjet. Věříme, že SPOLEČNĚ S VÁMI se to podaří.

Odpovědnost k rozpočtu města jako k základnímu dokumentu roku vždy byla a je pro nás prioritou. Bylo lhostejné, s kým jsme v koalici rozpočet spoluvytvářeli. Našli jsme společnou cestu. Nežijeme kdesi na ostrově, ale ve městě, kde se téměř všichni navzájem známe, víme o sobě i to, o čem nemá ten, koho se to týká, ani tušení. To, že se znají lidé veřejně aktivní, nezavdává příčinu k nadužívání slova klientelismus v tak malém transparentním prostoru malého města. Transparentním ze své podstaty. Jsme ale rádi, že ve výběrových řízeních uspěje svitavská firma. Nebývá to pravidlem. Právě ale místní firmy jsou základem pro zdravý vývoj společnosti. Podporujeme je SPOLEČNĚ S VÁMI.

Stejně jako Vy chceme i my žít v bezpečném, klidném, čistém městě. Ve městě s bohatou kulturní i sportovní nabídkou. Stejně jako Vy chceme mít spravené ulice, funkční veřejné osvětlení, bezbariérové chodníky, po zimě uklizeno, během roku posekáno. Všichni chceme čistou vodu v Rosničce, málo aut na silnicích nebo čisté náměstí. Dokážeme to, když se budeme snažit všichni. Dokážeme to pouze společně s Vámi. SPOLEČNĚ S VÁMI měníme Svitavy.

David Šimek
starosta města

Volební program 2018–2022

ROZPOČET A INVESTICE

 1. Roční rozpočet města budeme sestavovat jako přebytkový, a to s důrazem na dotační tituly státních a evropských fondů na klíčové investice
 2. Podpoříme smysluplné projekty subjektů zřizovaných či vlastněných městem a předfinancujeme tyto projekty v návaznosti na získané dotace.
 3. Nadále budeme s majetkem města hospodařit odpovědně. Budeme dbát na průhlednost výběrových řízení s nulovou tolerancí korupce.
 4. Budeme snižovat zadluženost města.
 5. Nadále budeme investovat do budov a infrastruktury v majetku města.
 6. I nadále budeme podporovat levnější nákup elektřiny a plynu pro městské organizace na komoditní burze.
 7. Udržíme a podpoříme Nadační fond V. O. Ottendorfera a Fond regenerace městské památkové zóny.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

 

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

 1. Budeme podporovat radnici v její aktivní účasti při přípravě a realizaci výstavby obchvatu města na silnici I/43 formou součinnosti s investorem.
 2. V návaznosti na obchvat města podpoříme vybudování nezbytné komunikace do průmyslové zóny, která zásadně omezí tranzitní dopravu městem.
 3. Budeme usilovat o vytvoření komunikace pro pěší a cyklisty do průmyslové zóny a následně cyklostezku s podjezdem pod obchvatem města směrem na katastrální hranice obce Koclířov.
 4. Aktivně budeme prosazovat závěry krajského Memoranda, které výrazně omezují tranzitní nákladní dopravu ulicí Pražskou.
 5. V souvislosti s rekonstrukcemi sítí na ulicích města se budeme snažit o maximální koordinaci činností majitelů sítí, aby doba opravy byla co nejkratší a komplexní, a to včetně povrchů komunikací a chodníků.
 6. Budeme se aktivně podílet na přípravě výstavby nových parkovacích ploch a na pokračování úprav vnitrobloků u bytových domů.
 7. Chceme, aby se nadále pokračovalo v budování bezbariérových přechodů a přechodů pro chodce, budeme požadovat, aby se revize stavu těchto míst provedla ve spolupráci s občany.
 8. Podporujeme zpracování analytické studie potřebnosti MHD a budeme se podílet na přípravě modelů jejího fungování.
 9. Prosadíme dovybavení dětského dopravního hřiště potřebnými prvky a učebnou.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

 

PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

 1. Smysluplně a citlivě přistupovat k půdnímu fondu při rozšíření průmyslové zóny Paprsek a dobudování její infrastruktury.
 2. Centrum města chápeme jako živý organismus a podpoříme jeho další rozvoj a oživení. Udržíme farmářské trhy a připravíme projekt na vznik městské tržnice na smysluplném místě.
 3. Připravíme nový systém parkování na náměstí včetně rozšíření způsobu plateb za parkování.
 4. I nadále budeme podporovat drobné podnikatele na náměstí formou bezplatného pronájmu veřejných prostranství pro posezení a zajímavé aktivity.
 5. Vytvoříme moderní informační centrum v prostorách Staré radnice s expozicí velkého Svitavského mechanického betléma.
 6. Zaktualizujeme koncepci rozvoje cestovního ruchu a s ní související propagační možnosti. Budeme dále pokračovat ve spolupráci se svazkem měst Českomoravské pomezí a turistickými destinacemi.
 7. Zaktualizujeme a rozšíříme orientační systém města.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 1. Budeme pokračovat v přípravách dalších protipovodňových opatření a podpoříme dokončení úpravy koryta řeky Svitavy.
 2. Zasadíme se o to, aby město ve spolupráci s ŘSD vybudovalo poldr ve východní části města jako vyvolanou investici spojenou s obchvatem města.
 3. Nadále budeme podporovat činnost Záchranné stanice Zelené Vendolí a útulek pro psy.
 4. Podpoříme výsadbu nové zeleně nejen v obytných zónách, ale i v blízkém okolí města. Výsadbou by mělo dojít k úpravám zejména ulice Pražská, okolí Langerovy vily (radnice), klášterních zahrad za Seniorcentrem, ulice T. G. Masaryka, parčíku na Kostelním náměstí a parku Smíření (za vilou bývalého okresního úřadu).
 5. Budeme i nadále podporovat rekonstrukci kanalizační sítě ve městě.
 6. Podpoříme výstavbu úpravny komunálního odpadu pro jeho materiálové a energetické využití.
 7. Pohlídáme si rozmístění nových sběrných nádob pro třídění bioodpadu, vybudování a upravení dalších kontejnerových stání pro sběr odpadu. Prosadíme navýšení počtu míst s odpadkovými koši na psí exkrementy.
 8. Podpoříme zbudování přírodního biotopu.
 9. Podpoříme přípravu opatření k revitalizaci rybníku Rosnička, která by měla nalézt kompromis v režimu užívání rybníka a jeho bezprostředního okolí a která povedou ke zlepšení kvality vody.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

 

SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ

 1. Prioritou zůstane přestavba objektů na ulici T. G. Masaryka č. 33 na komplex budov sociální páče. Rozšíříme ubytovací kapacitu Seniorcentra o 36 lůžek a připravíme výstavbu bytů pro seniory v tomto komplexu. Budeme podporovat zajištění respitní (odlehčovací) péče v rámci tohoto zařízení s kapacitou 8 lůžek. V rámci projektu přestavby podpoříme vybudování zázemí pro odpočinek a relaxaci pro všechny skupiny seniorů.
 2. Podpoříme efektivní systém fungování pečovatelské služby rozdělením na lůžkovou (Seniorcentrum) a terénní (Charita).
 3. Nadále se budeme programově zabývat problematikou bezdomovectví a podpoříme chod zařízení „Šance“.
 4. Chápeme Svitavskou nemocnici jako nezbytnost, a proto budeme i nadále podporovat její modernizaci.
 5. Podpoříme činnost dobrovolníků nejen v sociálních službách, ale i v jiných oblastech života města. Chápeme dobrovolnickou práci jako podstatu občanské společnosti a chceme činnost těch nejaktivnějších dobrovolníků každoročně oceňovat.
 6. Podpoříme záměr zřídit Informační centrum pro seniory s pravidelnými službami dobrovolníků.
 7. Podpoříme rozšíření stávající služby Salvie tak, aby se senioři a handicapované osoby i z odlehlejších míst Svitav mohli zúčastňovat večerních kulturních představení.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

 

BYTOVÁ POLITIKA MĚSTA

 1. Budeme podporovat trvalé přidělování finančních prostředků z rozpočtu města na opravu bytového fondu v majetku města.
 2. Podpoříme výstavbu bytů pro osamělé seniory v objektu současného Domova na rozcestí na ulici T. G. Masaryka.
 3. Zasadíme se o zasíťování stavebních parcel pro individuální výstavbu rodinných domů.
 4. Podpoříme výstavbu nájemních bytů v rámci developerských projektů.
 5. I nadále podpoříme Svitavskou nemocnici poskytnutím stabilizačních bytu pro zdravotní personál. Toto opatření vnímáme jako pomoc nemocnici v řešení personálních problémů.
 6. Nadále budeme podporovat systém, ve kterém by společenstvím vlastníků jednotek zajišťoval městský úřad obstarávání správy domů.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

 

ŠKOLSTVÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Podpoříme společné projekty a spolupráci základních škol v protidrogové prevenci, BESIP, environmentální výchovy, v oblasti prevence šikany a také využívání netradičních metod a forem výuky.
 2. Podpoříme zapojování odborníků a partnerů z podnikatelského prostředí do vzdělávání a zahraniční kontakty škol.
 3. Prohloubíme systém podpory žáků ohrožených školním neúspěchem (tzv. mentorská asistence). Stejně tak podpoříme vyhledávání talentů (nadaných žáků) a programy na jejich rozvoj.
 4. Nadále budeme podporovat vzdělávání seniorů a programy celoživotního vzdělávání. Prohloubíme formy vzdělávání vespolupráci s městskými zařízeními – muzeem, knihovnou, SKS a střediskem volného času.
 5. Udržíme dostatečný počet míst v mateřských školách.
 6. Budeme podporovat školy ve využívání prostředků Evropské unie, a to včetně zlepšování kvality vybavení tříd, sportovních a stravovacích zařízení škol a jejich areálů. Budeme zřizovat bezbariérové přístupy do škol.
 7. Budeme nadále vytvářet podmínky pro činnost střediska volného času a táborových základen pro děti a mládež.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

 

KULTURA A SPOLKOVÁ ČINNOST

 1. Budeme podporovat činnost kulturních organizací zřízených městem a kulturní aktivity souborů, spolků i soukromých subjektů - finančně, technicky, propagací.
 2. Nadále budeme udržovat historické kulturní dědictví města - městskou památkovou zónu, církevní a umělecké památky. Zaměříme se na dvě reprezentativní budovy ve městě, které jsou v havarijním stavu: Langerovu vilu a Starou radnici.
 3. Dokončíme komplexní restaurování a rekonstrukci jedinečného historického Svitavského mechanického betléma a zpřístupníme jej veřejnosti.
 4. Budeme nadále usilovat o oživení a zpříjemnění centra města pro svitavské občany i pro návštěvníky. Připravíme další kulturní akce na náměstí – zahájení turistické sezony s otevřením zahrádek a kulturním programem, festival kávy, zaměříme se na gastronomii.
 5. Budeme kultivovat podobu vánočních adventních nedělí.
 6. Pokusíme se odstranit „lidovou tvořivost“ na náměstí. Společně s prodejci budeme pracovat na sjednocení reklamních tabulí prodejen prostřednictvím městské vyhlášky v městské památkové zóně za finančního přispění města.
 7. Zaměříme se na úpravu a regeneraci svitavského hřbitova – obnovíme zeleň a zavedeme systém opravy historických náhrobků.
 8. Ve spolupráci s architektem budeme řešit úpravu podchodů, vytvoříme z nich pro procházející příjemné místo s informačním bonusem.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

 

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

 1. Budeme prosazovat přestavbu krytého plaveckého bazénu na moderní plavecký a wellness areál s celoročním provozem. Stávající technologie úpravy vody nainstalujeme na venkovní koupaliště, aby zařízení mohla fungovat nezávisle na sobě. To umožní zprovoznění venkovních koupališť podle stavu počasí.
 2. Dokončíme zastřešení zimního stadionu.
 3. Budeme pokračovat v modernizaci a úpravách sportovišť v majetku města. Podpoříme budování sportovních plácků ve vnitroblocích sídlišť nebo v jejich blízkosti.
 4. Pomocí dotačních titulů budeme modernizovat sportovní infrastrukturu ve školských zařízeních zřizovaných městem.
 5. Podpoříme vznik sportovního centra mládeže při jednotlivých sportovních oddílech.
 6. I nadále budeme finančně podporovat trenéry a pracovníky s mládeží.
 7. Podpoříme pořádání mezinárodních turnajů a utkání na městských sportovištích.
 8. Uspořádáme festival sportovních a volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodiny.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

 

BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

 1. Nadále budeme rozšiřovat kamerový systém ve městě a zároveň modernizovat stávající.
 2. Nadále budeme využívat koordinátora prevence kriminality a podporovat projekty vedoucí k snižování kriminality.
 3. Podporujeme rozšiřování SOS tlačítek jako prvku bezpečí našich seniorů a handicapovaných občanů.
 4. Budeme věnovat vyšší pozornost programům práce s lidmi bez domova a budeme se je snažit motivovat pro práci, např. na úklidu veřejných prostranství.
 5. Nepřipustíme vznik jediné nové provozovny s hracími přístroji jakéhokoliv typu.
 6. Chceme prohlubovat spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému v bezpečnostní radě a skupině pro prevenci kriminality. Spolupráce s profesionály je prioritou.
 7. Budeme podporovat opatření, která souvisí s bezpečností v dopravě na území města. V problémových lokalitách podpoříme prvky elektronické regulace parkování, zjednosměrnění některých ulic a celkové rozšíření parkovacích míst.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

 

CHYTRÉ MĚSTO A KOMUNIKACE

 1. Dokončíme projekt, jehož součástí je zpracování jednotného design manuálu úřadu a města Svitavy, zprovoznění nového responzivního webového portálu města a jeho organizací.
 2. Rozšíříme mobilního průvodce s řadou potřebných aplikací, např. upozorňování na blokové čištění ulic a další užitečné informace.
 3. Podpoříme další digitalizaci samosprávy a její napojení na informační technologie, registry státní správy. Vytvoříme elektronické formuláře pro komunikaci s občany. Budeme pokračovat v rozšiřování elektronického managementu budov.
 4. Zpracujeme strategii v oblasti propagace a public relations města.
 5. Zjednodušíme komunikaci s úřadem, umožníme placení poplatků z domova přes web a aplikaci v mobilu či pomocí městského čipu.
 6. Nadále budeme podporovat místní televizi CMS jako součást komunikačních kanálů města.
 7. Budeme pokračovat v budování infrastruktury komunikačních technologií a v modernizaci stávající sítě. Prioritou je propojování dalších městských budov optickým kabelem a míst monitorovaných kamerovým systémem.
 8. Vypracujeme nový statut radničního zpravodaje a pravidla pro inzerci.

Kompletní informace k tomuto bodu si můžete prostudovat zde »

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů