Životní prostředí

Vody je málo, ale někdy nevíme, co s ní

Od povodní v roce 1997 se ve Svitavách dlouhodobě investuje do budování protipovodňových opatření. Doposud bylo vynaloženo na tato opatření přes 200 mil. Kč. Přesto nelze v našem městě zajistit úplnou a komplexní ochranu před účinky extrémních srážek a jarního tání sněhu. V současnosti se velmi osvědčilo budování suchých retenčních nádrží na zachycení vody v krajině. Proto je důležité pokračovat v projektové přípravě dalších nádrží a hledat dotační zdroje na vlastní realizaci. Aktuálně je třeba se zaměřit na území nad ulicemi U Tří dvorů, Pod Viaduktem, Slovenská a Zámecká. Toto území bylo postiženo lokální záplavou v roce 2010. Předmětem našeho zájmu bude také území nad areálem firem Ptáček a Nekvinda na ulici Průmyslová a území nad budoucím obchvatem v městské části Moravský Lačnov. Úpravy v těchto lokalitách by měly být řešeny jako investice vyvolané budováním obchvatu města. Chceme věnovat pozornost také okolí Studeného potoka, kde zhotovení protipovodňových opatření bude spojené s úpravou vlastního toku.

Nová zeleň do města

Pro příjemný život ve městě je důležité mít dostatečné množství udržované zeleně. Velkou pozornost si zaslouží střed města a okolní odpočinkové zóny. Chceme, aby se kromě stromů a keřů začaly aplikovat trvalkové záhony, které jsou méně náročné na údržbu a po celý rok kvetou. Jedním z prvních míst, které se pro trvalkové záhony nabízí, je zelený pás kolem hlavní silnice na ulici Pražská, budoucí kruhový objezd a prostor před Langrovou vilou (radnicí). V odpočinkových zónách je třeba také nainstalovat další lavičky. Kromě výsadby nové zeleně je nutné zajistit i následnou údržbu, které chceme věnovat velkou pozornost. Chceme,
aby se občané cítili ve městě dobře.

Rybník Rosnička

Území rybníka Rosnička je jedním z míst, kde občané města tráví svůj volný čas. Dlouhodobě náš rybník trpí brzkým výskytem sinic. Tato skutečnost v kombinaci s dalšími nepříznivými vlivy způsobila tragickou událost, kterou byl úhyn ryb. Jelikož město nechalo zpracovat studii s návrhem opatření pro zlepšení stavu, je nutné této lokalitě v dalších letech věnovat vyšší pozornost a zároveň v rozpočtu města vyčlenit dostatek finančních prostředků na jednotlivá opatření. SPMS chce, aby rybník i v dalších letech sloužil jak plavcům, tak rybářům. Podpoří také úvahy o větším využití plochy rybníka pro plavby na loďkách, jak tomu bývalo v minulosti.

Komunální odpad

Výše poplatku za komunální odpad je v současnosti hodně závislá na množství vytříděného odpadu. I když občané města každý rok ze 4000 tun vyprodukovaného odpadu vytřídí 1000 tun, stále máme veliké rezervy pro zlepšení tohoto stavu. Z těchto důvodů budeme podporovat zvýšení počtu kontejnerových stání, aby byla síť více zahuštěna, zaměříme se také na vybavování konkrétních míst komplexním systémem kontejnerů (papír, plast, sklo, kov, textil, bioodpad, elektroodpad, olej). Zároveň budeme podporovat rozšíření sběrného dvora na ulici Olomoucká, kde bychom chtěli v jedné hale vybudovat RE-USE centrum (místo nepotřebných věcí, které mohou dostat druhý život).

Co chceme?

  1. Budeme pokračovat v přípravách dalších protipovodňových opatření a podpoříme dokončení úpravy koryta řeky Svitavy.
  2. Zasadíme se o to, aby město ve spolupráci s ŘSD vybudovalo poldr ve východní části města jako vyvolanou investici spojenou s obchvatem města.
  3. Nadále budeme podporovat činnost Záchranné stanice Zelené Vendolí a útulek pro psy.
  4. Podpoříme výsadbu nové zeleně nejen v obytných zónách, ale i v blízkém okolí města. Výsadbou by mělo dojít k úpravám zejména ulice Pražská, okolí Langerovy vily (radnice), klášterních zahrad za Seniorcentrem, ulice T. G. Masaryka, parčíku na Kostelním náměstí a parku Smíření (za vilou bývalého okresního úřadu).
  5. Budeme i nadále podporovat rekonstrukci kanalizační sítě ve městě.
  6. Podpoříme výstavbu úpravny komunálního odpadu pro jeho materiálové a energetické využití.
  7. Pohlídáme si rozmístění nových sběrných nádob pro třídění bioodpadu, vybudování a upravení dalších kontejnerových stání pro sběr odpadu. Prosadíme navýšení počtu míst s odpadkovými koši na psí exkrementy.
  8. Podpoříme zbudování přírodního biotopu.
  9. Podpoříme přípravu opatření k revitalizaci rybníku Rosnička, která by měla nalézt kompromis v režimu užívání rybníka a jeho bezprostředního okolí a která povedou ke zlepšení kvality vody.

Pracovní tým

Tým SPMS pracoval pod vedením Radima Klíče. Dalšími členy byli: Břetislav Vévoda, Bohuslav Břeň, Monika Palatková a David Šimek.

Zde najdete jednotlivé body našeho volebního programu: