Dopravní záležitosti, infrastruktura

Obchvat města - sen mnoha generací - na dohled

Přípravné práce na výstavbě 9,5 km dlouhého obchvatu jsou v plném proudu. Aktuálně se dokončuje výkup pozemků pod stavbou a v příštím roce se počítá s vydáním stavebního povolení, na které ihned naváže samotné výběrové řízení na dodavatele stavby. Samotná výstavba obchvatu, jehož cena je předpokládána na 1 mld. Kč, by měla být zahájena v roce 2020. Při této akci je velmi důležitým partnerem město Svitavy, které může pomoci se snazším výkupem pozemků. Město je připraveno této záležitosti aktivně pomoci a zároveň poskytnout součinnost budoucímu investorovi stavby při realizaci akce.

Na kole do Koclířova

SPMS dlouhodobě podporuje vznik cyklostezek, které by propojily město s jeho okolím. Ze Svitav se v současnosti dá bezpečně vyjet do všech stran, kromě směru na Koclířov. Celá realizace cyklostezky do Koclířova je ale odvislá od obchvatu města, který musí podjet. Máme v plánu realizovat trasu v několika etapách, a to v součinnosti s výstavbou nových nákupních center a komunikace do průmyslové zóny. O dotaci na první etapu trasy od přechodu Kaufland – Albert k železničnímu mostu požádáme příští rok. Trasa se napojí na dnes budovaný široký chodník k plánované okružní křižovatce u průmyslové zóny a pak pod tělesem obchvatu ji dovedeme na hranici katastru města. Zbytek bude na obci Koclířov. Tedy podobně jak s komunikací do Vendolí.

Pražská bez kamionů

Mnoho obyvatel města by si jistě přálo, aby se odklonila tranzitní doprava ve směru od Litomyšle. Ovšem odklon dopravy znamená její přesun do jiné části města. Nedávno se podařilo alespoň zjednosměrnit tranzitní dopravu v Lačnově. A i toto opatření více zatížilo dopravu na komunikaci od Moravské Třebové. Provedená analýza Pardubického kraje v roce 2018 jasně prokázala, že tranzitní doprava se ve městě může začít výrazně omezovat až v době, kdy bude postaven obchvat města. Proto bylo sepsáno Memorandum Pardubického kraje, města Svitavy a obcí Javorník, Kukle a Mikuleč, kde byla definována opatření, která povedou alespoň do doby výstavby obchvatu ke zklidnění dopravy. Naší snahou bude prosazovat, aby závěry v Memorandu byly skutečně zrealizovány. Občané města by tak měli být výrazně spokojenější.

MHD – ano, či ne?

V předvolebním čase se vždy často diskutuje o tom, zda městskou dopravu zřídit a provozovat, či najít alternativu. V období 2014–2018 byl tímto úkolem pověřen pan radní J. Kytýr, jehož strana ANO 2011 se k tomuto tématu před minulými volbami hlásila. Stejně tak o městské dopravě hovoří i jiné subjekty, ovšem do dnešního dne na stole není nic. A tak než ve volebním programu slibovat městskou dopravu, necháme zpracovat podrobnou studii, která by navrhla modely fungování dopravy, včetně finančních nákladů. Uvědomujeme si, že společenská poptávka tu je, ale i to, že města naší velikosti, která se vydala cestou provozování MHD, v současné době řeší otázky její efektivity a funkčnosti. Prosadíme veřejné projednání této odborné studie a poté ať zastupitelstvo rozhodne, jakou cestou se vydat.

Co chceme?

  1. Budeme podporovat radnici v její aktivní účasti při přípravě a realizaci výstavby obchvatu města na silnici I/43 formou součinnosti s investorem.
  2. V návaznosti na obchvat města podpoříme vybudování nezbytné komunikace do průmyslové zóny, která zásadně omezí tranzitní dopravu městem.
  3. Budeme usilovat o vytvoření komunikace pro pěší a cyklisty do průmyslové zóny a následně cyklostezku s podjezdem pod obchvatem města směrem na katastrální hranice obce Koclířov.
  4. Aktivně budeme prosazovat závěry krajského Memoranda, které výrazně omezují tranzitní nákladní dopravu ulicí Pražskou.
  5. V souvislosti s rekonstrukcemi sítí na ulicích města se budeme snažit o maximální koordinaci činností majitelů sítí, aby doba opravy byla co nejkratší a komplexní, a to včetně povrchů komunikací a chodníků.
  6. Budeme se aktivně podílet na přípravě výstavby nových parkovacích ploch a na pokračování úprav vnitrobloků u bytových domů.
  7. Chceme, aby se nadále pokračovalo v budování bezbariérových přechodů a přechodů pro chodce, budeme požadovat, aby se revize stavu těchto míst provedla ve spolupráci s občany.
  8. Podporujeme zpracování analytické studie potřebnosti MHD a budeme se podílet na přípravě modelů jejího fungování.
  9. Prosadíme dovybavení dětského dopravního hřiště potřebnými prvky a učebnou.

Pracovní tým

Pracovní tým Sdružení pro město Svitavy SPMS pro oblast dopravy a bezpečnosti pracoval pod vedením Václava Koukala. Dalšími členy byli: Filip Tomanec, Dagmar Křečková, Jaroslav Donda a David Šimek. Řada podnětů byla diskutována na poradách celého SPMS.

Zde najdete jednotlivé body našeho volebního programu:

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů