Životní prostředí

Zeleň a kvalita života ve městě 

Životní prostředí nás obklopuje a je na něm závislá kvalita našeho života, a to nás všech. Ochrana životního prostředí nám proto nesmí být lhostejná. Budeme podporovat jakékoli rozšíření – a samozřejmě i pravidelnou údržbu – městské zeleně, která má velký vliv na zadržení vody ve městě a zlepšení teploty i ovzduší v parných dnech. Budeme pokračovat v realizaci studie zelených cest městem, které by nás měly ve stínu stromů vyvést ze středu města až po jeho okraj. Město se v poslední době značně vizuálně proměnilo, otevřeny byly zahrady Sv. Vincence z Pauly, vznikly květinové záhony, rostlinami byly nově osázené celé ulice (například Pražská či Sokolovská), pozornost je věnována také vysazování keřů a stromů. Jen stromů bylo ve Svitavách vysázeno od roku 2019 několik set, mnohem menší počet ubyl. Vloni např. přibylo stromořadí ovocných stromů v Lánech, v roce 2022 alej 89 ovocných stromů podél poldru nedaleko výjezdu ze Svitav směrem k Javorníku. Rádi bychom využili vybudovaných poldrů v blízkém okolí města k rozšíření jejich funkce i na funkci rekreační.

Odpadové hospodářství 

S životním prostředím souvisí také odpadové hospodářství, které se v poslední době stává tématem číslo jedna v zemích celého světa. Je potřeba naučit se kvalitně třídit odpad a zanechat přírodu v co nejlepším stavu budoucím generacím. Budeme usilovat o rozšíření kompostárny a sběrného dvora. Najdeme chybějící článek pro využití bioodpadu a kuchyňského bioodpadu a snížíme tak množství odpadu, který putuje na skládky. Za zdařilý považujeme projekt vybavování domácností nádobami na plastový odpad, který využívá již více než 1000 domácností! Přesto, že jsou tyto nádoby domácnostem poskytovány zdarma, jde stále o poměrně nízké číslo. Budeme usilovně pracovat na další propagaci tohoto projektu.

Rybník Rosnička

I nadále budeme podporovat revitalizaci rybníku Rosnička, který je pro nás všechny místem pro odpočinek a načerpání energie. Město řešení problémů s kvalitou vody předalo do rukou odborníků. Přejeme si, aby rybník dále sloužil plavcům i rybářům. Přivítali jsme jak návrat loděk na Rosničku, tak rozšiřování mobiliáře nebo herních prvků v okolí rybníka, ale i projekt rozšíření parkoviště či opravy přístupové cesty k Rosničce, po níž volali zejména majitelé rekreačních objektů v bezprostřední blízkosti, ale vlastně všichni, jež komunikaci používali. SPMS rozhodně podpoří i další projekty využívání rekreačního potenciálu nejen samotného rybníku, ale i dalších navazujících lokalit, například Brandu.

Energie

Sdružení pro město Svitavy podpoří na městských ulicích výměnu osvětlení za ekologičtější LED žárovky a u velkých městských budov budeme hledat cestu k dalšímu snižování energetické náročnosti. U nových projektů je pak samozřejmostí využití fotovoltaických článků na střechách budov.

Někteří lidé hledají krásné místo, jiní krásné místo vytváří.“ Buďme tedy jiní. 

Co chceme: 

  • zasadíme se o další budování suchých poldrů s možností využití ploch rozlivu,

  • podpoříme obnovu sídelní zeleně, výsadbu nové nejen v obytných zónách, ale i v blízkém okolí města,

  • chceme pokračovat v realizaci studie zelených cest městem,

  • budeme usilovat o rozšíření a zkapacitnění kompostárny a sběrného dvora, aby bylo možné nadále rozvíjet systém likvidace biologického materiálu ze zahrad, veřejné zeleně a také kuchyňského bioodpadu,

  • vytvoříme efektivní systém likvidace sběru odpadu, který vzhledem ke státní politice povede ke stabilizování ceny poplatku za komunální odpad,

    prosadíme navýšení počtu míst s odpadkovými koši na psí exkrementy, budeme řešit další umisťování a obnovu odpadkových košů na území města,

  • chceme pokračovat v revitalizaci rybníku Rosnička a podpoříme projekční kroky v dalších možnostech zadržování vody v krajině,

  • budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti městských budov, u velkých projektů budeme hledat řešení zbudování fotovoltaických elektráren na střechách objektů (například muzeum betlémů, ZUŠ, SVČ),

  • budeme podporovat postupnou výměnu pouličních světel, pozornost budeme věnovat jejich ekonomickému provozu.


Skupina pracovala pod vedením Antonína Bence. Dalšími členy byli Ditta Kukaňová, Radim Klíč, Ondřej Peňák, Táňa Morávková, Eliška Vraspírová, Monika Palatková, Pavel Čermák a David Šimek. 

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů