Doprava a bezpečnost

Obchvat, dálnice

Město Svitavy aktuálně žije velkým optimismem kvůli budování obchvatu města, díky kterému by na podzim 2023 mohla  končit tranzitní doprava přes městské části Lačnov a Lány. Město intenzivně spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic a maximálně pomáhá při řešení různých administrativních záležitostí. Podpoříme vytvoření přímého napojení komunikace na průmyslovou zónu, což by mělo napomoci dalšímu odlehčení dopravní zátěže. Vítáme také budování dálnice D35, které by podle předpokladu mělo být zahájeno na jaře 2023.

Parkování, bariéry...

Velkou zátěží je doprava a parkování ve městě samotném. Zde je velmi důležité postupně realizovat zjednosměrnění některých ulic. Asi nejblíže jsou k tomu lokality sídliště B. Martinů, ulice v severní části města. SPMS podporuje postupnou rekonstrukci komunikací, ovšem v návaznosti na investice do kanalizací, vodovodů a další veřejné infrastruktury. U všech těchto rekonstrukcí budeme dbát na bezbariérovost. Je totiž třeba myslet na seniory, maminky s kočárky nebo na cestující ve veřejné dopravě. A proto je nutné vyvíjet pravidelný tlak na Správu železničních dopravních cest, aby i vlakové nádraží bylo bezbariérové.

 

Doprava a cyklistika

Častým námětem diskusí mezi občany bývá i veřejná doprava ve městě. Vytvořené studie ukázaly, že díky komunikacím protínajícím město v několika směrech je pro přepravu po městě dobré využít veřejnou autobusovou dopravu. Přesto je nutné myslet na seniory a osoby se zdravotním postižením a zajistit jim přepravu od dveří ke dveřím, což v současné době realizuje na území města Salvia, jejíž činnost je nutné nadále finančně podporovat. Pro přepravu po městě je klíčová také doprava na kole. Už dříve vznikly cyklostezky spojující okolní obce, nyní již jen zbývá po dokončení obchvatu propojit se z obcí Koclířov. Samozřejmě je nutné věnovat pozornost i údržbě všech těchto komunikací.

Bezpečnost nás všech

V souvislosti s rekonstrukcemi komunikací ve městě podporujeme budování a opravy bezpečných bezbariérových přechodů pro chodce. V tomto roce se tak stalo například v ulici Poličské, nyní je nutné opravit i přechod z lánského sídliště v ulici Pod Viaduktem. SPMS bude především pro posílení pocitu bezpečí občanů i nadále podporovat rozšiřování a modernizaci kamerového systému. Pro ohrožené skupiny obyvatel města, především seniory, podpoříme poskytování prostředků osobní ochrany, kterým je např. služba „SOS tlačítka“ provozovaná městskou policií.

Co chceme:

  • po diskusi s občany prosadíme vybudování menších zón odpočinku na svitavských sídlištích a ulicích,

  • budeme usilovat o vytvoření komunikace pro pěší a cyklisty směrem na Koclířov,

  • budeme usilovat o bezbariérovost nástupišť při rekonstrukci výpravní budovy na vlakovém nádraží, vyřešíme bezbariérovost na autobusovém nádraží a autobusových zastávkách,

  • v zájmu zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě budeme pokračovat ve zjednosměrnění některých ulic,  v návaznosti na obchvat města podpoříme vybudování nezbytné komunikace do průmyslové zóny, která zásadně omezí tranzitní dopravu městem, budeme aktivně spolupracovat s investorem stavby obchvatu města a nového úseku dálnice D35,

  • v souvislosti s rekonstrukcemi sítí v ulicích města se budeme snažit o maximální koordinaci činností majitelů sítí, aby doba opravy byla co nejkratší a komplexní, a to včetně povrchů komunikací a chodníků s důrazem na bezbariérovost,

  • chceme nadále zlepšovat veřejnou dopravu na území města s primárním zaměřením na seniory nebo občany se zdravotním postižením,

  • podpoříme školy při uskutečňování programů primární prevence rizikového chování (kriminalita, finanční gramotnost, šikana, kyberšikana, agrese, zneužívání návykových látek, rizikové sexuální chování atd.) a posílíme systém prevence směřovaný na děti, rodiny a jednotlivé rizikové skupiny,

  • podpoříme rozšiřování monitorovacího kamerového systému ve městě a zároveň modernizaci stávajícího, a to k posílení pocitu bezpečí občanů, k okamžité reakci nebo vyšetřování protiprávního jednání,

  • podpoříme rozšiřování a zkvalitňování opatření k zajištění bezpečí seniorů a hendikepovaných spoluobčanů, zlepšíme dostupnost a snížíme finanční náročnost provozu SOS tlačítek nebo dalších prostředků osobní ochrany ohrožených skupin občanů.


Pracovní skupina působila pod vedením Ditty Kukaňové. Nápomocni jí byli Dagmar Křečková, David Šimek, Václav Koukal a Pavel Čermák. 

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů