Rozhovor se starostou města Davidem Šimkem k plnění volebního programu SPMS

Pane starosto, komunální volby jsou za dveřmi, všechny strany a volební uskupení dolaďují volební programy, vystupují před voliče a snaží se získat voliče na svou stranu. Je to se Sdružením pro město Svitavy také tak?

Jistě. Snad jen několik poznámek. Ve SPMS se rodí volební program dlouhodobě a za účasti mnoha lidí. Je potřeba říci, že naše sdružení nepracuje pouze před volbami a členové sdružení a naši podporovatelé – nejen tedy zastupitelé - pracují po celé čtyřleté období. Občas se obmění lidé v našich pracovních skupinách, ale pracujeme permanentně, a to jak v rámci SPMS, tak v orgánech, komisích nebo pracovních skupinách města. Pravidelně, i několikrát do roka se všichni scházíme, zejména k projednání zásadních materiálů města, jako je např. rozpočet města, významné investiční akce apod. Vloni zahájily pracovní skupiny práci na volebním programu. Začaly se scházet, pracovaly na základních tezích, vycházely zejména s vyhodnocení předchozího volebního programu a konzultovaly své záměry i s našimi podporovateli a externími spolupracovníky. Teze nakonec schválila valná hromada SPMS.

Byl volební program SPMS splněn beze zbytku?

V devíti kapitolách obsahoval program, se kterým šlo SPMS do voleb v roce 2010, celkem 78 bodů. Některé body programu jsme splnili již v prvních měsících volebního období, některé body byly jednoznačně naplněny prosazením konkrétní záležitosti, jiné jsme plnili celé volební období a teprve nyní můžeme říci, že jsou naplněny. Uveďme příklad takového bodu, kdy až nyní můžeme říci, že je splněn. Týká se závazku, že zajistíme stabilitu rozpočtu města. O tom, co se nám nepodařilo splnit, jsem občany informoval již před několika měsíci. Jde pouze o několik bodů, které nešlo objektivně splnit, neboť legislativa nám to neumožňovala. Některé body jsme nemohli splnit, neboť se situace ve Svitavách vyvinula jinak. Byl to třeba náš závazek, že ke zlepšení kvality vody v Lánech propojíme vrty pitné vody ve městě. Propojování nakonec není třeba, neboť se kvalita vody výrazně přirozeně zlepšila. A pro několik bodů volebního programu jsme udělali zásadní kroky, např. pro rozšíření parkovacích míst u nádraží jsme již vykoupili pozemky od Českých drah a je již zhotoven projekt, se kterým jsme již seznámili občany města – jde o koncepci regenerace celého sídliště u vlakového nádraží.

Podařilo se tedy naplnit body programu, které se týkají hospodaření města?

To je, myslím, základ našeho úspěchu. Snížil se dluh města, dluhová služba je umírněná. Z hlediska poskytnutí případného úvěru jsme tak pro finanční ústavy důvěryhodným partnerem. Za uplynulé volební období vzrostl majetek města o 206 milionů korun na hodnotu 2,286 mld. korun. To, že jsme období ekonomické krize ustáli, byť za cenu rozpočtových omezení, svědčí o stabilitě celkového prostředí jak podnikatelského, tak politického. Je to zásluha také toho, že jsme trvali na tom, aby byl rozpočet v každém roce přebytkový a vytvářel dostatečné rezervy pro možný nepříznivý vývoj ekonomiky. Byli jsme vždy proti rozpuštění finančních rezerv města na financování neuvážených slibů. A v neposlední řadě jsme hledali možnosti financování řady městských projektů z jiných zdrojů, především z evropských fondů.

Předpokládám, že Vaší „parketou“ je životní prostředí. Jste spokojen s tím, čeho město pod Vaším vedením dosáhlo?

Je to dlouhodobě jedna z priorit našeho města i SPMS. Jsem rád, že se nám podařilo především zrekonstruovat čistírnu odpadních vod s využitím evropských prostředků za 158 milionů korun. Mám radost z toho, že se daří pečovat o zeleň ve městě a jeho okolí, plánujeme vysadit pět set nových stromů a čtyři tisíce keřů. Nyní dokončujeme výstavbu komunitní kompostárny, připravujeme osazení nových kontejnerových stání na tříděný odpad. Dále dokončujeme Park patriotů, zpřístupnili jsme Vodárenský les. Mnoho věcí s oblasti životního prostředí souvisí s dalšími body našeho splněného programu. Třeba Brand, který souvisí s budováním míst pro odpočinek a relaxaci rodin a seniorů. Problematika životního prostředí by si vyžádala možná někdy samostatné téma, je toho hodně, čeho se nám podařilo dosáhnout. A mnoho toho zase v této oblasti chystáme. Ale to představíme až v  našem novém volebním programu.

Co třeba školství, kultura, rodina, zdravotnictví či sociální péče?

Všechno to jsou náměty na samostatné rozhovory, protože to jsou oblasti, ve kterých jsme program splnili téměř beze zbytku. Doporučuji vyhledat si na našich webových stránkách přehled plnění volebního programu. Ostatně, byli jsme uskupením zastoupeným v zastupitelstvu, které pravidelně skládalo účty a celé čtyři roky seznamovalo občany na webových stránkách podrobně s plněním volebního programu. Bod po bodu. A z uvedených oblastí bych vypíchnul např. péči o budovy základních a mateřských škol, podporu škol v čerpání prostředků z evropských fondů, modernizaci sálu kina, podporu vzniku klubu Tyjátr, péči o historické kulturní dědictví města, získání titulu Obec přátelská rodině, dokončení Seniorcentra atd. atd.

A nesmíme zapomenout na sport.

Rozhodně, i když i tady platí to, že sport není něco úplně uzavřeného, prolíná i jinými kapitolami programu. Třeba taková cyklistika, budování cyklostezek souvisí s dopravou. Připraven máme projekt na sportovní halu na stadionu, rekonstrukci bazénu, nezůstáváme lhostejni vůči zastřešení zimního stadionu. Rozšířili jsme nabídku pohybových aktivit i pro děti a mládež, rodiny, seniory, vybudovali jsme v naší zemi unikátní discgolfové hřiště. Zdá se to jako maličkost, ale udrželi jsme financování trenérů. Zase odkazuji na přehled plnění volebního programu. Je tam třeba také uvedeno, že jsme prosadili v Lánech vybudování hřiště s umělou trávou. Významným oceněním města v oblasti sportu je získání titulu Evropské město sportu 2015. Rádi bychom tohoto titulu využili pro získání dotací na další rozvoj sportu na území města.

Lidé hodně hovoří o tom, že svitavské náměstí se vyprázdnilo.

Samozřejmě nás to trápí, souvisí to s tím, že na okraji města vznikla velká nákupní centra. V této souvislosti je potřeba říci, že město nemělo moc možností do tohoto procesu vstupovat. Náměstí je zahlceno parkujícími auty, i zde vidíme cestu k řešení. Podobně jako s omezením počtu kanceláří na náměstí. Problém je v tom, že naprostá většina domů městu nepatří. Můžeme se ale snažit podporovat péči o budovy na náměstí, podařilo se nám na náměstí pořádat tzv. TOP akce (Vítání jara, Svatováclavský košt, Pivní slavnosti apod.), řadu kulturních akcí, k oživování náměstí přispělo také organizování farmářských trhů, vybudování venkovní galerie obrazů. V poslední době k oživení náměstí rozhodně přispěl vznik několika nových předzahrádek, jejichž rozšíření jsme podpořili tím, že nechceme po podnikatelích nájem za zabranou plochu na náměstí. Teď se těšíme na dokončení projektu Slavie.

Dovolte mně na konec uvést pár vět mimo hodnocení volebního programu. Jsme totiž dále připraveni vést Svitavy. Je nám cizí populismus, naše závazky jsou reálné. Chceme být aktivní a tvůrčí. Svitavy si to zaslouží. Svitavy nás baví.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů