Příprava materiálu o poskytnutí dotace společnosti Basketbal Svitavy s.r.o.

V měsíci dubnu se obrátila společnost Basketbal Svitavy s.r.o. na vedení města se žádostí o finanční podporu pro sezónu 2014-2015. V minulosti činila roční podpora města 1,8 mil. Kč na sezónu.V této souvislosti dne 14. dubna 2014 proběhlo jednání za účasti D. Šimka, P. Čížka, M. Sezemské, L. Dobeše, J. Petra, P. Špačka a M. Sedláka. Pan Sedlák byl na toto jednání přizván hlavně z důvodů, že na posledním jednání zastupitelstva města připomínkoval špatné financování sportu. Cílem tohoto jednání bylo vytvoření materiálu pro jednání zastupitelstva města, včetně formulace usnesení. Jelikož zastupitelé za Naše Svitavy vyslovili v minulosti nesouhlas s podporou sportu v současné podobě, byl zástupce tohoto sdružení přizván na toto jednání.

Pan Sedlák předložil názor zastupitelů sdružení Naše Svitavy. Jelikož některé návrhy byly těžko proveditelné v záležitosti tvorby rozpočtu, případně dle platné legislativy byly nepřípustné, byl navržen další termín schůzky, kde mělo dojít k finalizaci materiálu pro jednání zastupitelstva.

Další jednání se uskutečnilo 24. dubna za účasti D. Šimka, P. Čížka, M. Sezemské, L. Dobeše, H. Koudelkové, J. Petra, P. Špačka a M. Sedláka. Na tomto jednání byl předložen upravený návrh zastupitelů za Naše Svitavy.  Z materiálu vyplývají následující tři klíčové podmínky možné podpory:

  1. Za způsobilé náklady hrazené z rozpočtu města lze považovat pouze: startovné, pronájem sportovních zařízení, dopravu na utkání, odměny rozhodčím.  Dle rozpočtu na sezónu 2014-2015 předloženého jednatelem Basketbal Svitavy s.r.o. by podpora města byla maximálně 800.000,- Kč. Jednatel společnosti upozornil, že pokud město přispěje jen tuto částku, není schopen další sezónu ufinancovat.
  2. Klub je registrován se sídlem ve Svitavách nejpozději od 1. 1. 2015.  Přestěhování klubu z Prahy do Svitav činí klubu další výdaje spojené s administrativou převodu. Financování basketbalu z veřejných rozpočtů podléhá veřejné podpoře. V této souvislosti bude moci být v roce 2015 z veřejných rozpočtů (město, kraj, stát) uvolněna dotace maximálně ve výši 1,4 mil. Kč. Tato výše podpory znamená, že pokud se společnost Basketbal Svitavy s.r.o. bude účastnit Mattoni NBL i v dalších letech, bude muset počítat s omezenou podporou z veřejných rozpočtů, což je dle sdělení jednatele nemožné, nebo realizovat účast v soutěži pod jinou společností. Tento způsob se zdál jednateli průchodnější. Proto sdělil, že nová společnost, která vznikne na jaře roku 2015, bude mít sídlo na území města Svitavy.  Z těchto důvodů tato podmínka nebyla vyžadována.
  3. Klub předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči poskytovateli dotace, jím zřízeným společnostem a organizacím. S tímto návrhem neměl nikdo problém. V současné době tato podmínka již funguje.

Další podmínky se týkaly způsobu schválení a čerpání dotace. Tyto podmínky byly také akceptovatelné, protože mnoho z nich je již dnes v platnosti a financování se podle nich probíhá.

Po tomto jednání byl panu Sedlákovi ihned zaslán návrh materiálu, včetně smlouvy, pro jednání zastupitelstva. Pan Sedlák byl požádán, aby tento materiál projednal ve svém sdružení a provedl doplnění požadavků, případně doplnil další variantu usnesení. Po telefonickém upozornění dne 28. 4. 2014 pan Sedlák poslal email, ve kterém je mimo jiné uvedeno: Z uvedeného tedy vyplývá, že v této chvíli nejsou důvody pro to, abychom s návrhem takto stanovených podmínek byli spojováni. Další kroky v této záležitosti zvážíme.

Přestože zastupitelé za NS dostali příležitost podílet se na tvorbě materiálu pro jednání zastupitelstva, nic neučinili. Nakonec o tomto materiálu na jednání zastupitelstva nehlasovali. Nebyli tedy ani pro, ani proti. Jaký je tedy jejich názor?

Velice mne mrzí, že čas strávený nad přípravou materiálu nevedl k žádnému konstruktivnímu výstupu pro jednání zastupitelstva.

David Šimek

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů