Volební program 2010

Vážení spoluobčané,

volební program obdržíte před volbami (v říjnu) do svých poštovních schránek v tištěné podobě. Volební program vytvářely odborné pracovní skupiny SPMS a další kompetentní lidé během od roku 2009. Vycházeli jsme zodpovědně z potřeb a možností města, děkujeme všem občanům města Svitavy za cenné podněty a připomínky. Ujišťujeme Vás, že nejde o soubor nereálných slibů, ale o závazek. Jsme přesvědčeni, že na základě srovnání volebních programů a osobností na kandidátkách rozhodnete ve prospěch města.

Volební program 2010 - 2014 v grafické podobě ke stažení ZDE.

Majetek a finance

 • Zajistíme stabilitu rozpočtu města
 • Budeme trvat na tom, aby byl rozpočet v každém roce přebytkový a vytvářel dostatečné rezervy pro možný nepříznivý vývoj ekonomiky
 • Vylučujeme rozpuštění finančních rezerv města na financování neuvážených slibů
 • Nadále budeme hledat možnosti financování projektů z jiných zdrojů, především z evropských fondů
 • Mezi podporované projekty budou patřit rekonstrukce a rozvoj kanalizační a vodovodní sítě, opravy komunikací a chodníků
 • Zásadním kritériem pro realizaci dalších projektů v oblasti majetku je jeho řádná správa a zajištění prostředků na provoz a údržbu
 • U výběrových řízení na zakázky přesahující 2 miliony korun zajistíme účast transparentně vybraných zástupců veřejnosti (losováním na zastupitelstvu města)

Podnikání a cestovní ruch

 • Budeme cíleně propagovat a aktivně vyhledávat potencionální investory pro průmyslovou zónu
 • Uplatníme zásadu zvýhodňování místních firem při výběrových řízeních
 • Na základě analýzy trhu práce a chybějících služeb ve městě podpoříme vznik drobných provozů, živností v nebytových prostorách městského majetku formou systému pobídek (např. snížením nájemného)
 • Budeme využívat podpůrné programy pro rozvoj podnikání
 • Vytvoříme plnohodnotný informační servis pro podnikatele na oficiálním webu města
 • Chápeme centrum města – náměstí – nejen jako společenský, turistický, ale i obchodní středobod
 • Vytvoříme nový městský informační a orientační systém „Svitavy – turisticky přívětivé město“
 • Proměníme informační centrum na moderní turistické informační středisko s důrazem na systémové propojení dalších center v parku, Fabrice a muzeu
 • Připravíme další pobídky k zvýšení ubytovací kapacity ve městě
 • Podpoříme vznik městské tržnice a farmářských trhů

Životní prostředí

 • Vysadíme novou zeleň v obytných zónách a budeme pečovat o zeleň stávající
 • Zbudujeme ve městě Park patriotů města v lokalitě za stadionem
 • Vytvoříme podmínky pro identifikaci psů pomocí čipů
 • Rozmístíme další sběrné nádoby na tříděný odpad, rozšíříme ve městě systém třídění odpadů o hliník, textil a bioodpad
 • Zvýšíme počet odpadkových košů
 • Podpoříme vznik útulku pro kočky
 • Rozšíříme protipovodňová opatření a opatření proti přívalovým dešťům
 • Nepodpoříme rozšiřování vodní plochy Dolního rybníka
 • Propojíme vrty pitné vody ve městě, tím zlepšíme kvalitu vody v Lánech
 • Nadále budeme podporovat činnost Záchranné stanice zvířat a ptáků Zelené Vendolí
 • Podpoříme rozvoj ekologické výchovy ve spolupráci se školami
 • Dokončíme rekonstrukci čistírny odpadních vod

Doprava

 • Nadále budeme vytvářet tlak na zajištění výstavby obchvatu, budeme vytvářet podmínky pro realizaci akce
 • Dokončíme kompletní rekonstrukci zadní cesty v Lačnově
 • Posílíme zimní a letní údržbu chodníků a komunikací
 • Rozšíříme parkovací místa pro osobní automobily (např. parkoviště u nádraží ČD)
 • Připravíme koncepci rozvoje cyklotras ve městě a okolí
 • Podpoříme zbudování cyklo-stezky kolem řeky Svitavy
 • Podpoříme vodorovné značení cyklotras spojujících části města s areály volnočasových aktivit
 • Vybudujeme nové přechody pro chodce
 • Vybudujeme další bezbariérové nájezdy u chodníků pro handicapované spoluobčany i pro rodiče s dětmi

Zdravotnictví, sociální oblast a prevence kriminality

 • Dokončíme přestavbu části Domova na rozcestí na Domov pro seniory (domov důchodců)
 • Budeme nadále podporovat činnost organizací při začleňování zdravotně postižených a seniorů do společenského a kulturního dění
 • Při opravách, nové výstavbě objektů občanské vybavenosti a na úřadech vybudujeme bezbariérové přístupy pro handicapované spoluobčany
 • Část kapacity nových bytů zbudujeme jako bezbariérové
 • Nadále budeme poskytovat slevy důchodcům při návštěvách kulturních, společenských a sportovních akcí v zařízeních města
 • Vytvoříme a budeme podporovat fond na volnočasové aktivity pro děti z rodin, které zasáhla finanční krize
 • Budeme podporovat stávající i nové projekty prevence kriminality pro instituce a neziskové organizace

Rodina

 • Ustavíme komisi pro rodinu jako poradní orgán Rady města
 • Podpoříme vznik nové služby na hlídání dětí – Baby studio
 • Podpoříme organizace, které dlouhodobě pracují s rodinami
 • Zasadíme se o výrazné slevy pro rodiny v zařízeních spravovaných městem
 • Rozšíříme počet míst pro odpočinek a relaxaci rodin a seniorů
 • Budeme podporovat aktivní prorodinnou politiku a s ní související projekty

Kultura a spolková činnost

 • Budeme podporovat činnost kulturních organizací zřízených městem, podpoříme činnost občanských sdružení, souborů a spolků v oblasti kultury
 • Zefektivníme provoz kina a kinokavárny. Zmodernizujeme sál kina - vybavíme jej digitalizací a novými sedačkami
 • Vytvoříme podmínky pro založení a činnost klubu pro alternativní kulturu. Dáme v něm prostor zájemcům o konání filmových a dramatických klubových pořadů, alternativních koncertů, minifestivalů
 • a přehlídek malých forem.
 • Připravíme jednotný systém informování veřejnosti o všech kulturních pořadech ve městě
 • Budeme organizovat pravidelné otevřené Fórum pro kulturu mezi pracovníky v kultuře a veřejností o konkrétních představách, problémech a možnostech kultury
 • Zefektivníme a zpřehledníme grantový systém města v oblasti kultury
 • Nadále budeme pečovat o historické kulturní dědictví města - údržbu církevních a uměleckých památek
 • Rozšíříme městský památkový okruh a doplníme jej o informační systém

Školství

 • Ještě více otevřeme dopravní hřiště veřejnosti
 • Podpoříme konání celoměstských akcí pro školy
 • Budeme pokračovat v modernizaci školních budov, zahrad mateřských škol a jejich vnitřního vybavení
 • Rozšíříme nabídku volnočasových aktivit ve městě po transformaci DDM
 • Zefektivníme způsob přijímání dětí do mateřských škol
 • Rozšíříme nabídku celoživotního vzdělávání občanů ve městě
 • Nadále budeme podporovat mateřské centrum „Krůček“
 • Budeme usilovat o zachování všech současných středních škol ve městě

Sport, pohyb, tělesná kultura

 • Zajistíme ve spolupráci s TJ Svitavy finanční prostředky na zastřešení umělé ledové plochy a vytvoříme podmínky pro realizaci hřiště s umělou trávou na „Lánském hřišti“
 • Uskutečníme rekonstrukci sportovního areálu při ZŠ Felberova a tento areál zpřístupníme veřejnosti
 • Zabezpečíme údržbu a rozvoj stávajících sportovních zařízení a veřejných sportovních ploch ve městě
 • Rozšíříme nabídku pohybových aktivit i pro děti a mládež neorganizovanou ve sportovních oddílech
 • Podpoříme sportovně rekreační akce a aktivity zaměřené na sportovní vyžití celých rodin
 • Nadále budeme finančně podporovat činnost sportovních oddílů, zejména mládeže, podpoříme vznik nových sportovních klubů
 • Zlepšíme a rozšíříme poskytované služby na městských sportovištích (bazén, koupaliště, ledová plocha)
 • Podpoříme vznik in-line okruhů v okolí Svitav
 • Rozšíříme nabídku alternativních sportů (plážový fotbal, lanové centrum, aquazorbing)
 • Vybudujeme systém značení zimních běžeckých tratí
 • Budeme pokračovat v odměňování dobrovolných trenérů mládeže

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů