Volební program 2006

Občané města obdrží před volbami (v říjnu 2010) vyhodnocení tohoto volebního programu do svých poštovních schránek.

Vyhodnocení volebního programu 2006 - 2010 v grafické podobě ZDE.

Majetek a finance

 • Chceme i nadále sestavovat trvale přebytkový rozpočet města jako předpoklad dlouhodobé finanční stability.
 • Budeme připravovat a realizovat kvalitní investiční projekty.
 • Chceme efektivně využívat vlastní investiční prostředky a maximálně se snažit o využívání státních dotací a prostředků z fondů EU.
 • Chceme rozumně využívat úvěry od peněžních ústavů .
 • Budeme nadále podporovat rychlostní silnici co nejblíže Svitav a podpoříme vybudování silničního obchvatu města.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci panelových sídlišť ve městě.

Podnikání a cestovní ruch

 • Zřídíme poradenské centrum pro pomoc podnikatelům při čerpání evropských dotací.
 • Oživíme formou motivačních pobídek a využitím nebytových prostor v městských domech podnikání v centru města.
 • Komunikačně propojíme obchodní zóny a nově budované kulturní centrum Fabrika s náměstím.
 • Vytvoříme podmínky pro rozšíření ubytovacích kapacit různých kategorií.
 • Zasadíme se o realizaci, úpravu a údržbu běžkařských tras v okolí Svitav.
 • Podpoříme vybudování rozhledny na Hřebečském hřebenu.
 • Přestavíme bývalou „stodolu“ za městským úřadem na kavárnu.

Životní prostředí

 • Dokončíme revitalizaci panelových bytových domů.
 • Vytvoříme hlukovou mapu Svitav a na jejím základě omezíme hluk ve městě.
 • Dostavíme skupinový vodovod s využitím nového zdroje pitné vody.
 • Vybudujeme přeložku vodovodního řadu na ulici Zadní v Lačnově.
 • Dokončíme protipovodňová opatření na řece Svitavě a na Lačnovském potoce.
 • Rozmístíme více sběrných nádob na tříděný odpad.
 • Vysadíme novou zeleň v obytných zónách a budeme pečovat o zeleň stávající.
 • Podpoříme veškeré aktivity, které přispívají ke zlepšení a ochraně životního prostředí.
 • Při ekologickém vzdělávání a výchově budeme spolupracovat se školami.
 • Podpoříme činnost Záchranné stanice zvířat a ptáků Zelené Vendolí.

Zdravotnictví a sociální péče

 • Podpoříme další rozvoj a modernizaci nemocnice.
 • Budeme nadále podporovat činnost organizací zdravotně postižených spoluobčanů.
 • Uděláme maximum pro výstavbu domova důchodců.
 • Při opravách, nové výstavbě objektů občanské vybavenosti a na úřadech podpoříme budování bezbariérových přístupů pro handicapované spoluobčany.
 • Část kapacity nových bytů zbudujeme jako bezbariérové.
 • Nadále budeme poskytovat slevy důchodcům při návštěvách kulturních, společenských a sportovních akcí a zařízení města.

Bezpečnost a prevence kriminality

 • Vybavíme přechody pro chodce moderními bezpečnostními prvky.
 • Zrekonstruujeme a upravíme zadní cestu v Lačnově.
 • Připravíme projekt sítě městské hromadné dopravy.
 • Vybudujeme nová parkovací místa v okolí nemocnice, na Komenského náměstí a u kina.
 • Opravíme dětské dopravní hřiště na Sokolovské ulici.
 • Budeme podporovat běžící i nové projekty prevence kriminality pro instituce a neziskové organizace.

Kultura a spolková činnost

 • Podpoříme provoz multifunkčního a vzdělávacího centra Fabrika a v němž vytvoříme podmínky pro činnost kulturních souborů a spolků.
 • Vytvoříme systém grantové podpory volnočasových aktivit mladých lidí a budeme finančně podporovat vedoucí souborů a spolků pracujících s dětmi a mládeží.
 • Vybavíme knihovnu novými informačními technologiemi (otevření internetové kavárny, hudebního oddělení ap.).
 • Podpoříme vznik a provoz rokového klubu.
 • Podpoříme stávající a nově vznikající hudební, divadelní i taneční festivaly.
 • I nadále budeme podporovat údržbu církevních a uměleckých památek ve městě.

Školství

 • Budeme pokračovat v modernizaci školních budov a jejich vnitřního vybavení.
 • Upravíme hřiště mateřských škol a veřejná dětská hřiště.
 • Rozšíříme nabídku mimoškolních aktivit dětí zejména formou finanční podpory projektů škol.
 • Dokončíme modernizaci školních jídelen a vytvořit podmínky pro kvalitnější stravování.
 • Vytvoříme podmínky pro celoživotní vzdělávání občanů ve městě.
 • Budeme podporovat mateřské centrum „Krůček“.

Sport, pohyb, tělesná kultura

 • Společně s TJ Svitavy budeme hledat cesty a finanční zdroje na zajištění investičního rozvoje sportovního areálu stadiónu Míru, včetně jeho údržby.
 • Podpoříme investiční akce, které umožní modernizaci sportovních zařízení při základních školách, např. tělocvičnu při ZŠ T. G. Masaryka, areál při ZŠ Felberova.
 • Budeme nadále podporovat činnost sportovních oddílů.
 • Udržíme, případně rozšíříme grantový program v oblasti sportu, zaměřený na mládež.
 • Budeme pokračovat v realizaci systému podpory trenérů mládeže ve sportovních oddílech.
 • Zaměříme se na vybudování zón k rekreačnímu vyžití občanů města i turistů, modernizaci koupaliště, rozvoj rekreační oblasti Rosnička, podmínky pro on-line bruslení apod.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů