Jak plníme volební program 2014 - 2018? (rok třetí)

Jak plníme volební program 2014 - 2018? (rok třetí)

SDRUŽENÍ PRO MĚSTO SVITAVY

VOLEBNÍ PROGRAM 2014 – 2018

„ROK TŘETÍ“

 • SPLNĚNO
 • PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
 • V PŘÍPRAVĚ

Svitavy – město příležitostí

SPLNĚNO - Při prodeji pozemků v průmyslové zóně budeme preferovat nabídky, které přinesou vyšší počet pracovních příležitostí.

 • v současné době jsou všechny pozemky prodány, prodal se i pozemek společnosti Schaeffler který přinese několik set pracovních míst. Připravuje se nová průmyslová zóna

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Prostředky z prodeje pozemků v průmyslové zóně investujeme do jejího dalšího rozšíření.

 • z prodeje pozemků společnosti Schaeffler město získalo 21 mil Kč. Z těchto peněz se připravila v současné průmyslové zóně výstavba chodníku, točna autobusu a prostředky budou také využity pro přípravu nové průmyslové zóny. Chodníky a zastávky jsou hotové. V roce 2018 se ze získané dotace od Pardubického kraje prodlouží komunikace v PZ, která poslouží kompostárně. Dubnové zastupitelstvo projedná  pořízení změny č. 3 územního plánu, ve které bude řešena nová průmyslová zóna o rozloze 26 ha.

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Nadále budeme usilovat o oživení centra města ve smyslu „náměstí - kulturní střed města“.

 • na náměstí narostl počet akcí, zejména kulturních, město podpořilo vznik nových předzahrádek, byla vybudována kavárna Floriánka, v rámci projektu 104 se připravuje marketingová strategie cestovního ruchu, koncem roku 2016 byli osloveni majitelé domů s nabídkou možné dotace na opravu domu. Od roku 2017 se na náměstí rekonstruují některé stavby, např. morový sloup, plánuje se oprava zbytku střechy U Mouřenína, zahájila se oprava staré lékárny. V únoru 2018 bude vypsáno výběrové řízení na marketingovou strategii, připravují se sportovní přenosy na náměstí díky novému projektoru. Na podzim odhalíme na náměstí památník ke 100. výročí ČSR. SPMS dokončí v květnu obměnu zeleně na náměstí. Počítá se s větším využitím dotací na obnovu fasády na náměstí.

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Podpoříme podnikatelské aktivity v centru města.

 • rozšířili jsme např. další nabídky podnikatelům v oblasti bezplatného pronájmu předzahrádek

SPLNĚNO - Zřídíme coworking space, tedy prostor pro podporu živnostníků jako pobídku pro rozvoj jejich živnosti.

 • coworking space je dokončován, v březnu bude otevřen.

Svitavy - město mobility

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Zrekonstruujeme a upravíme chodníky.

 • realizovaly se rekonstrukce chodníků v ulicích Riegrova, Jungmannova, R. Kloudy,  v roce 2018 by se měla realizovat rekonstrukce chodníků na ulici R. Kloudy, Dimitrovova, k nemocnici a k muzeu. Dále M. Horákové a  celá ulice U stadionu  a část komunikace a celá ulice Pavlovova i s komunikací

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Budeme i nadále prosazovat výstavbu silničního obchvatu města, vyřešení dopravní situace v Lačnově.

 • na přípravě obchvatu se pracuje. K částečné úpravě dopravní situace v Lačnově došlo zjednosměrněním Lačnova pro nákladní automobily), nyní jsou realizovány výkupy pozemků, podle sdělení vedení ŘSD se v létě 2018 zahájí archeologický průzkum a 2019 samotná realizace obchvatu

SPLNĚNO - Podpoříme další rozšiřování cyklostezek a in-line drah (Svitavy - Vendolí).

 • cyklostezka vybudována

SPLNĚNO - Vytvoříme nová parkovací místa v okolí nemocnice a polikliniky.

 • parkovací místa v tomto prostoru vybudována, v roce 2017 se bude pokračovat ještě prostorem před kinem a transfúzní stanicí

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Podpoříme infrastrukturu a služby pro cykloturistiku – zamykatelné stojany na kola, systém značení cyklostezek, vyhrazené pásy pro cyklisty, svépomocné miniservisy na IC atd.

 • byl zřízen miniservis a cyklopůjčovna, byla zakoupena elektrokola a zřízeny nové stojany pro cyklisty u Vodárenského lesa. V roce 2016 byla vyznačena dálková cyklotrasa č. 24 Svitava, v roce 2018 bude zahájena výstavba terminálu u vlakového nádraží a na to také navazující infrastruktura pro cyklisty.

Svitavy – město vzdělávání

SPLNĚNO - Budeme pokračovat v opravách a zateplování školních budov a rozšíříme počet dětských hřišť na zahradách mateřských škol.

 • v roce 2015 došlo k zateplení MŠ na ulici ČSA, na ulici Pražská, na ulici M. Majerové, realizovány nebo připraveny jsou rekonstrukce školních jídelen nebo prostor u jídelen při ZŠ na ulici T. G. Masaryka a na ulici Lanškrounská. Rozšíření hřišť všech zahrad MŠ bylo v roce 2015 dokončeno. V roce 2016 byla rekonstruována fasáda na MŠ Úvoz. V roce 2017 bude realizována rekonstrukce klimatizace v ŠD Felberova a ŠD M. Horákové (5 mil. Kč)

SPLNĚNO - Zabezpečíme potřebnou kapacitu mateřských a základních škol.

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Podpoříme rozvíjení a zlepšování technického a materiálního vybavení učeben a zázemí pro výuku (mj. také podporou škol v získávání a využívání dotací z EU).

 • školy s podporou města připravují několik projektů v rámci výzvy IROP - projekty škol za 72 mil. Kč podány v únoru 2017, výsledky budou do konce února 2018, ZŠ Felberova uspěla s projektem fyzikální laboratoře.

SPLNĚNO - Budeme vytvářet podmínky pro zabezpečení odpovídajících prostor a podmínek pro činnost SVČ (dříve DDM) a rozšíření nabídky jeho aktivit.

 • v roce 2017 bylo investováno do dalších oprav táborové základny, v roce 2018 budou koupeny nové stany na základnu, provedena oprava srubu, dokončena projektová dokumentace na záchody a pořízení nového auta pro SVČ. SVČ uspělo s projektem EU na příměstské tábory

V PŘÍPRAVĚ - Budeme připravovat podmínky pro zajištění bezbariérovosti škol.

 • byl vytvořen bezbariérový vchod do jídelny při ZŠ na ulici T. G. Masaryka, v rámci výše uvedených projektů IROP se chystají bezbariérové přístupy a výtahy na ZŠ, očekávají se výsledky žádostí

SPLNĚNO - Budeme usilovat o udržení všech oborů vyučovaných na zdejších středních školách, podpoříme jejich nové obory.

 • plněno, město podpořilo nový obor na SZdrŠ -  masér

SPLNĚNO - Podpoříme aktivity celoživotního vzdělávání zaměřené zejména na rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, seniory a nezaměstnané spoluobčany.

 • plněno průběžně ve spolupráci s U3V při gymnáziu, s Krůčkem, nyní i z projektu MAP

Svitavy – město pro všechny

SPLNĚNO - Podpoříme činnost dobrovolníků v sociálních službách.

 • vytváří se systém v azylovém domě. MC Krůček získalo licenci na Dobrovolnické centrum, kde se zapojují i zahraniční dobrovolníci, město uvolňuje prostředky na pojištění dobrovolníků

SPLNĚNO - Nadále budeme podporovat neziskové a příspěvkové organizace, které kvalitně pracují s rodinami, s handicapovanými a sociálně ohroženými občany.

V PŘÍPRAVĚ - Ve městě označíme parkovací místa pro rodiny s dětmi a místa přátelská rodině.

SPLNĚNO - Zachováme kvalitu a dostupnost sociálních služeb našim občanům.

 • splněno, již byl představen projekt rozšíření Seniorcentra (v roce 2018 se počítá s výstavbou), byl vybudován park u penzionu v Lánech

V PŘÍPRAVĚ - Podpoříme efektivní systém pečovatelské služby.

 • připravuje se s otevřením nového Seniorcentra

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Budeme se zabývat problematikou bezdomovectví.

 • byla podána žádost na projekt Šance, proběhla soutěž na zhotovitele, v dubnu 2018 budou zahájeny práce, dokončení se očekává v listopadu.

SPLNĚNO - U domova s pečovatelskou službou vytvoříme zázemí pro relaxaci a odpočinek seniorů.

 • byla vybudována odpočinková zóna (park) okolo Domova pro seniory v Lánech, celkové náklady na tuto akci činily 4 mil. Kč

SPLNĚNO - Nadále budeme podporovat svitavskou nemocnici a budeme se podílet na společných projektech.

 • např. v roce 2015 byl realizován společný projekt parkoviště, v roce 2016 nakoupeno 10 postelí pro LDN

V PŘÍPRAVĚ - Nadále budeme připravovat slevové balíčky pro rodiny s dětmi, seniory, pro zdravotně postižené či jinak znevýhodněné občany.

 • realizace se připravuje na příští volební období.

Svitavy – ekologické město

PLNÍ SE - Budeme pokračovat v přípravách dalších protipovodňových opatření a dokončíme úpravu koryta řeky Svitavy.
nový protipovodňový poldr na Studeném potoce bude dokončen na podzim 2018, v letech 2017-2019 bude probíhat PPO Svitava III. Etapa. Poldry na východní části města se projektují a po dlouhých jednáních se Státní pozemkový úřad rozhodl, že tyto poldry zafinancuje ze svého.

SPLNĚNO - Nadále budeme podporovat činnost Záchranné stanice Zelené Vendolí a útulek pro psy.

 • město permanentně podporuje

SPLNĚNO - Vysadíme novou zeleň nejen v obytných zónách, ale i v blízkém okolí města.

 • např. park Patriotů nebo aleje

SPLNĚNO - Budeme i nadále pokračovat v rekonstrukci kanalizační sítě ve městě.

 • v roce 2015 šlo o 18 ulic města, v roce 2017 půjde o ul. Hybešova, urnový háj, TGM, Petrusova, u vily, Kollárova, v roce 2018 několik dalších ulic

V PŘÍPRAVĚ - Podpoříme výstavbu úpravny komunálního odpadu pro jeho materiálové a energetické využití.

 • pracuje se na tom, projekt stále podporujeme a prověřujeme, stále ve fázi projednávání variant, s realizací se počítá až v dalším volebním období

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Rozmístíme nové sběrné nádoby pro třídění bioodpadu, vybudujeme a upravíme další kontejnerová stání pro sběr odpadu.

 • v roce 2015 přibyla další nádoba, připravuje se podání žádostí o dotaci na 3 stání na bioodpad (ul. Gruzínská, Rosnička a Dolní rybník, v roce 2017 Lačnov, Gorkého, Langrův les a ještě další. V roce 2018 dojde k posílení až o 2 místa na bioodpad a k úpravám a posilování stávajících kontejnerů na odpad

SPLNĚNO - Pořídíme vysavač na psí exkrementy a rozšíříme počet míst s odpadkovými koši.

 • v roce 2015 přibyly nové koše u nové cyklostezky, v roce 2017 byl pořízen vysavač a dalších košů a v dubnu 2017 byla spuštěna kampaň, v roce 2018 se bude dokončovat obnova košů na exkrementy.

Svitavy – město kultury

SPLNĚNO - Budeme i nadále podporovat činnost městských kulturních organizací, jejichž prostřednictvím podpoříme činnost souboru a spolku v oblasti kultury.

PLNÍ SE - Prosadíme navýšení částky do grantového programu pro kulturu tak, abychom více podpořili spolkovou činnost v oblasti kultury a společenského života.

SPLNĚNO - Nadále budeme pečovat o historické kulturní dědictví města – Fond regenerace městské památkové zóny, církevních a uměleckých památek.

 • v roce 2015 byla provedena rekonstrukce staré radnice, 2016 – dům u Mouřenína, část střechy, stará radnice, soukromé objekty, dveře radnice - vila, v roce 2018 se chystá oprava zbytku střechy U Mouřenína, morového sloupu a staré lékárny, Připravena oprava bašty a mnoho fasád na náměstí. V roce 2017 opraven objekt na Lanškrounské ulici.

SPLNĚNO - Dokončíme zateplení a modernizaci kina a odhlučníme klub Tyjátr.

 • byla splněna dominantní část rekonstrukce kina, divadla Trám a klubu Tyjátr, byla dokončena práce na úpravě okolí kina, od března 2018 navíc 3 D a nové plátno v kině. Během roku 2018 nová podlaha na podiu v Trámu.

SPLNĚNO - Zasadíme se za navrácení svitavského betléma zpátky do Svitav a jeho zapsání do seznamu kulturních památek ČR.

 • splněno, nyní se realizuje česko-polský projekt zaměřeného mj. i na restaurování betlému, město shání další prostředky na pokračování oprav

SPLNĚNO - Budeme hledat vhodné prostory pro svitavské kapely (zkušebny).

Svitavy – město sportu

SPLNĚNO - Využijeme titulu Evropské město sportu 2015 pro rozvoj sportovních aktivit na území města.

 • v roce 2015 byla vybudována dráha pumptracku, workoutové hřiště a byl opraven atletický ovál, v roce 2017 byla vybudována městská tělocvična – haly na stadionu, pracuje se na úpravách projektu na rekonstrukci bazénu, podán projekt na zastřešení zimního stadionu.

V PŘÍPRAVĚ - Ve spolupráci s TJ Svitavy budeme nadále usilovat o získání finančních prostředků ze státních zdrojů na rekonstrukce dalších sportovišť – krytá ledová plocha

 • město připravilo projektovou dokumentaci, bude uplatněna při výzvě v létě 2018

SPLNĚNO - Budeme podporovat rekreačně sportovní aktivity v oblasti rybníka Rosnička.

 • v roce 2017 bylo vybudováno piknikiště, přibyl nový prvek v Brandu

SPLNĚNO - Nadále udržíme systém odměňování dobrovolných trenérů mládeže a systém finanční podpory sportovních oddílů.

SPLNĚNO - Pro spontánní sportovní aktivity zajistíme zlepšení vybavení, případně obnovíme veřejně přístupná sportoviště ve městě (sportovní plácky).

 • v roce 2016 byl opraven sportovní plácek před ZŠ Felberova, v roce přibylo dětské hřiště na tzv. Malé Evropě

V PŘÍPRAVĚ - Budeme organizovat Dny sportu zaměřené na sportování celých rodin.

SPLNÉNO - Vytvoříme finanční rezervu pro podporu ligových soutěží svitavských sportovních oddílů a reprezentantů jednotlivců.

 • každoročně se přispívá, město stále podporuje

Svitavy – bezpečné město

SPLNĚNO - Posílíme dozorovou službu městské policie v ulicích, sídlištích a na dětských hřištích.

 • plníme průběžně, nastoupil nový velitel, byly zavedeny cyklohlídky, byl obnoven kamerový systém, v roce 2018 se připravuje instalace kamery na čtení SPZ a zrealizuje se mobilní placení parkovného

SPLNĚNO - Aktualizujeme vyhlášku s pravidly pro konání večerních hudebních produkcí, zvláště v blízkosti klidových zón a bytové zástavby.

 • byla schválena zastupitelstvem města

SPLNĚNO - Udržíme současný systém bezpečnosti, prevence kriminality a včasné intervence.

SPLNĚNO - Rozšíříme kamerový systém na vybraných místech ve městě.

 • nová kamera je v ulici Svitavská, v roce 2016 přibyla nová kamera v průchodu u Alberta, a u bytového domu V zahrádkách, v roce 2017 přibyla nová kamera v čekárně autobusového nádraží

SPLNĚNO - Budeme důsledně prosazovat dodržování městských vyhlášek omezujících podomní prodej a hazard.

Svitavy – místo pro život

SPLNĚNO - Nadále budeme podporovat vydávání radničního zpravodaje a vysílání místní televize.

V PŘÍPRAVĚ - Zkvalitníme a zpřehledníme informační systémy ve městě.

 • řeší se v rámci projektu 104

SPLNĚNO - Zveřejníme na webu města podrobný klikací rozpočet města a umožní-li to legislativa, zveřejníme smlouvy o dílo vysoutěžených zakázek hrazených z veřejných prostředků.

 • klikací rozpočet města byl spuštěn a funguje

SPLNĚNO - Podpoříme projekt „Moderní radnice”, jehož cílem je rozšířit spektrum služeb městského úřadu.

SPLNĚNO - Budeme rozvíjet turistický orientační systém o nové technologie.

 • splněno, čeká se dále např. na výstupy projektu 104

V PŘÍPRAVĚ - Vytvoříme systém podpory cestovního ruchu nabídkou slev pro návštěvníky vícedenních akcí, zapojíme do systému naše organizace a také podnikatele a poskytovatele služeb.

 • realizace v příštím volebním období

SPLNĚNO - Podpoříme současný stav stálých TOP akcí a případně je rozšíříme o nové.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů