Jak plníme volební program 2014 - 2018? (rok druhý)

Jak plníme volební program 2014 - 2018? (rok druhý)

SDRUŽENÍ PRO MĚSTO SVITAVY
VOLEBNÍ PROGRAM 2014 – 2018
„ROK DRUHÝ“

 • SPLNĚNO
 • PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
 • V PŘÍPRAVĚ

Svitavy – město příležitostí

SPLNĚNO - Při prodeji pozemků v průmyslové zóně budeme preferovat nabídky, které přinesou vyšší počet pracovních příležitostí.

 • (v současné době jsou všechny pozemky prodány, prodal se i pozemek firmě INA, který přinese několik set pracovních míst. Připravuje se nová průmyslová zóna)

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Prostředky z prodeje pozemků v průmyslové zóně investujeme do jejího dalšího rozšíření.

 • (z prodeje pozemků firmě INA město získalo 21 mil Kč. Z těchto peněz se nyní se připravuje v současné průmyslové zóně výstavba chodníku, točna autobusu a prostředky budou také využity pro přípravu nové průmyslové zóny. Budování nové průmyslové zóny je závislé na změně územního plánu, jehož změna se připravuje)

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Nadále budeme usilovat o oživení centra města ve smyslu „náměstí - kulturní střed města“.

 • (na náměstí narostl počet akcí, zejména kulturních, město podpořilo vznik nových předzahrádek, byla vybudována kavárna Floriánka, v rámci projektu 104 se připravuje marketingová strategie cestovního ruchu, koncem roku 2016 byli osloveni majitelé domů s nabídkou možné dotace na opravu domu. V roce 2017 se na náměstí plánuje rekonstrukce některých staveb - morový sloup, zbytek střechy U Mouřenína, stará lékárna)

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Podpoříme podnikatelské aktivity v centru města.

 • (rozšířili jsme např. další nabídky podnikatelům v oblasti bezplatného pronájmu předzahrádek)

V PŘÍPRAVĚ - Zřídíme coworking space, tedy prostor pro podporu živnostníků jako pobídku pro rozvoj jejich živnosti (PŘÍPRAVĚ).

Svitavy - město mobility

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Zrekonstruujeme a upravíme chodníky.

 • (realizovaly se rekonstrukce chodníků v ulicích Riegrova, Jungmannova, R. Kloudy,  na rok 2017 se připravuje ulice Gorkého, M. Horákové, Lačnov, pokud město uspěje s žádostí o dotaci tak dále i chodníky na ulici Dimitrovova, Purkyňova, R. Kloudy a chodník k nemocnici)

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Budeme i nadále prosazovat výstavbu silničního obchvatu města, vyřešení dopravní situace v Lačnově.

 • (na přípravě obchvatu se pracuje. K částečné úpravě dopravní situace v Lačnově došlo zjednosměrněním Lačnova pro nákladní automobily), nyní jsou realizovány výkupy pozemků, podle sdělení vedení ŘSD by se v roce 2018 mělo začít stavět)

SPLNĚNO - Podpoříme další rozšiřování cyklostezek a in-line drah (Svitavy - Vendolí).

 • (cyklostezka vybudována)

SPLNĚNO - Vytvoříme nová parkovací místa v okolí nemocnice a polikliniky.

 • (parkovací místa v tomto prostoru vybudována, v roce 2017 se bude pokračovat ještě prostorem před kinem a transfúzní stanicí)

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Podpoříme infrastrukturu a služby pro cykloturistiku – zamykatelné stojany na kola, systém značení cyklostezek, vyhrazené pásy pro cyklisty, svépomocné miniservisy na IC atd.

 • (byl zřízen miniservis a cyklopůjčovna. V roce 2016 byla vyznačena dálková cyklotrasa č. 24 Svitava, v roce 2017 bude zahájena výstavba terminálu u vlakového nádraží a na to také navazující infrastruktura pro cyklisty)

Svitavy – město vzdělávání

SPLNĚNO - Budeme pokračovat v opravách a zateplování školních budov a rozšíříme počet dětských hřišť na zahradách mateřských škol.

 • (v roce 2015 došlo k zateplení MŠ na ulici ČSA, na ulici Pražská, na ulici M. Majerové, realizovány nebo připraveny jsou rekonstrukce školních jídelen nebo prostor u jídelen při ZŠ na ulici T. G. Masaryka a na ulici Lanškrounská. Rozšíření hřišť všech zahrad MŠ bylo v roce 2015 dokončeno. V roce 2016 byla rekonstruována fasáda na MŠ Úvoz. V roce 2017 bude realizována rekonstrukce klimatizace v ŠD Felberova a ŠD M. Horákové (5 mil. Kč)

SPLNĚNO - Zabezpečíme potřebnou kapacitu mateřských a základních škol.

V PŘÍPRAVĚ - Podpoříme rozvíjení a zlepšování technického a materiálního vybavení učeben a zázemí pro výuku (mj. také podporou škol v získávání a využívání dotací z EU).

 • (školy s podporou města připravují několik projektů v rámci výzvy IROP - projekty škol za 72 mil. Kč podány v únoru 2017)

SPLNĚNO - Budeme vytvářet podmínky pro zabezpečení odpovídajících prostor a podmínek pro činnost SVČ (dříve DDM) a rozšíření nabídky jeho aktivit.

 • (v roce 2017 bude investováno do dalších oprav táborové základny)

V PŘÍPRAVĚ - Budeme připravovat podmínky pro zajištění bezbariérovosti škol.

 • (byl vytvořen bezbariérový vchod do jídelny při ZŠ na ulici T. G. Masaryka, v rámci výše uvedených projektů IROP se chystají bezbariérové přístupy a výtahy na ZŠ)

SPLNĚNO - Budeme usilovat o udržení všech oborů vyučovaných na zdejších středních školách, podpoříme jejich nové obory.

 • (plněno, město podpořilo nový obor na SZdrŠ -  masér)

SPLNĚNO - Podpoříme aktivity celoživotního vzdělávání zaměřené zejména na rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, seniory a nezaměstnané spoluobčany.

 • (plněno průběžně ve spolupráci s U3V při gymnáziu, s Krůčkem, nyní i z projektu MAP)

Svitavy – město pro všechny

SPLNĚNO - Podpoříme činnost dobrovolníků v sociálních službách.

 • (vytváří se systém v azylovém domě. MC Krůček získalo licenci na Dobrovolnické centrum, kde se zapojují i zahraniční dobrovolníci)

SPLNĚNO - Nadále budeme podporovat neziskové a příspěvkové organizace, které kvalitně pracují s rodinami, s handicapovanými a sociálně ohroženými občany.

V PŘÍPRAVĚ - Ve městě označíme parkovací místa pro rodiny s dětmi a místa přátelská rodině.

SPLNĚNO - Zachováme kvalitu a dostupnost sociálních služeb našim občanům.

 • (splněno, již byl představen projekt rozšíření Seniorcentra, je podána žádost o dotaci na park u penzionu v Lánech)

V PŘÍPRAVĚ - Podpoříme efektivní systém pečovatelské služby.

 • (připravuje se)

V PŘÍPRAVĚ - Budeme se zabývat problematikou bezdomovectví.

 • (byla podána žádost na projekt Šance)

V PŘÍPRAVĚ - U domova s pečovatelskou službou vytvoříme zázemí pro relaxaci a odpočinek seniorů.

 • (připravuje se pro rok 2017, získali jsme dotaci 2,8 mil. Kč na zbudování odpočinkové zóny okolo Domova pro seniory v Lánech, celkové náklady na tuto akci činí 4 mil. Kč)

SPLNĚNO - Nadále budeme podporovat svitavskou nemocnici a budeme se podílet na společných projektech.

 • (např. v roce 2015 byl realizován společný projekt parkoviště, v roce 2016 nakoupeno 10 postelí pro LDN)

V PŘÍPRAVĚ - Nadále budeme připravovat slevové balíčky pro rodiny s dětmi, seniory, pro zdravotně postižené či jinak znevýhodněné občany.

Svitavy – ekologické město

V PŘÍPRAVĚ - Budeme pokračovat v přípravách dalších protipovodňových opatření a dokončíme úpravu koryta řeky Svitavy.

 • (nový protipovodňový poldr na Studeném potoce     bude dokončen v červenci 2017, v letech 2017-2019 bude probíhat PPO Svitava III. etapa)

SPLNĚNO - Nadále budeme podporovat činnost Záchranné stanice Zelené Vendolí a útulek pro psy.

 • (město permanentně podporuje, v roce 2017 bude podána žádost o dotaci IROP přes MAS za 2 mil. Kč)

SPLNĚNO - Vysadíme novou zeleň nejen v obytných zónách, ale i v blízkém okolí města.

 • (např. park Patriotů nebo aleje)

SPLNĚNO - Budeme i nadále pokračovat v rekonstrukci kanalizační sítě ve městě.

 • (v roce 2015 šlo o 18 ulic města, v roce 2017 půjde o ul. Hybešova, urnový háj, TGM, Petrusova, u vily, Kollárova)

V PŘÍPRAVĚ - Podpoříme výstavbu úpravny komunálního odpadu pro jeho materiálové a energetické využití.

 • (pracuje se na tom, projekt stále podporujeme a prověřujeme)

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Rozmístíme nové sběrné nádoby pro třídění bioodpadu, vybudujeme a upravíme další kontejnerová stání pro sběr odpadu.

 • (v roce 2015 přibyla další nádoba, připravuje se podání žádostí o dotaci na 3 stání na bioodpad (ul. Gruzínská, Rosnička a Dolní rybník)

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Pořídíme vysavač na psí exkrementy a rozšíříme počet míst s odpadkovými koši.

 • (v roce 2015 přibyly nové koše u nové cyklostezky, v roce 2017 se pořídí vysavač a dalších     košů a v dubnu 2017 bude spuštěna kampaň)

Svitavy – město kultury

SPLNĚNO - Budeme i nadále podporovat činnost městských kulturních organizací, jejichž prostřednictvím podpoříme činnost souboru a spolku v oblasti kultury.

V PŘÍPRAVĚ - Prosadíme navýšení částky do grantového programu pro kulturu tak, abychom více podpořili spolkovou činnost v oblasti kultury a společenského života.

 • (v roce 2017 bude splněno)

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Nadále budeme pečovat o historické kulturní dědictví města – Fond regenerace městské památkové zóny, církevních a uměleckých památek.

 • (plní se, v roce 2015 byla provedena rekonstrukce staré radnice, 2016 – dům u Mouřenína, část střechy, stará radnice, soukromé objekty, dveře radnice - vila, v roce 2017 se chystá oprava zbytku střechy U Mouřenína, morového sloupu a staré lékárny)

PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - Dokončíme zateplení a modernizaci kina a odhlučníme klub Tyjátr.

 • (v roce 2016 byla splněna dominantní část rekonstrukce kina, divadla Trám a klubu Tyjátr, byly zahájeny práce na úpravě okolí kina - v roce 2017 bude dokončeno)

SPLNĚNO - Zasadíme se za navrácení svitavského betléma zpátky do Svitav a jeho zapsání do seznamu kulturních památek ČR.

 • (splněno, nyní se připravuje realizace česko-polského projektu zaměřeného mj. i na restaurování betlému)

SPLNĚNO - Budeme hledat vhodné prostory pro svitavské kapely (zkušebny).

Svitavy – město sportu

SPLNĚNO - Využijeme titulu Evropské město sportu 2015 pro rozvoj sportovních aktivit na území města.

 • (splněno. V roce 2015 byla vybudována dráha pumptracku, workoutové hřiště a byl opraven atletický ovál, v roce 2016 začaly práce na

Vybudování městské tělocvičny – haly na stadionu, připravuje se rekonstrukce bazénu, podán projekt na zastřešení zimního stadionu).

V PŘÍPRAVĚ - Ve spolupráci s TJ Svitavy budeme nadále usilovat o získání finančních prostředků ze státních zdrojů na rekonstrukce dalších sportovišť zimák.

SPLNĚNO - Budeme podporovat rekreačně sportovní aktivity v oblasti rybníka Rosnička.

SPLNĚNO - Nadále udržíme systém odměňování dobrovolných trenérů mládeže a systém finanční podpory sportovních oddílů.

V PŘÍPRAVĚ - Pro spontánní sportovní aktivity zajistíme zlepšení vybavení, případně obnovíme veřejně přístupná sportoviště ve městě (sportovní plácky).

 • (v roce 2016 byl opraven sportovní plácek před ZŠ Felberova)

V PŘÍPRAVĚ - Budeme organizovat Dny sportu zaměřené na sportování celých rodin.

V PŘÍPRAVĚ - Vytvoříme finanční rezervu pro podporu ligových soutěží svitavských sportovních oddílů a reprezentantů jednotlivců.

 • (každoročně se přispívá)

Svitavy – bezpečné město

SPLNĚNO - Posílíme dozorovou službu městské policie v ulicích, sídlištích a na dětských hřištích.

 • (plníme průběžně, v dubna 2017 nastupuje nový velitel)

SPLNĚNO - Aktualizujeme vyhlášku s pravidly pro konání večerních hudebních produkcí, zvláště v blízkosti klidových zón a bytové zástavby.

 • (byla schválena zastupitelstvem města)

SPLNĚNO - Udržíme současný systém bezpečnosti, prevence kriminality a včasné intervence.

SPLNĚNO - Rozšíříme kamerový systém na vybraných místech ve městě.

 • (nová kamera je v ulici Svitavská, v roce 2016 přibyla nová kamera v průchodu u Alberta, a u bytového domu V zahrádkách2017 nová kamera v čekárně autobusového nádraží)

SPLNĚNO - Budeme důsledně prosazovat dodržování městských vyhlášek omezujících podomní prodej a hazard.

Svitavy – místo pro život

SPLNĚNO - Nadále budeme podporovat vydávání radničního zpravodaje a vysílání místní televize.

V PŘÍPRAVĚ - Zkvalitníme a zpřehledníme informační systémy ve městě.

 • (řeší se v rámci projektu 104)

SPLNĚNO - Zveřejníme na webu města podrobný klikací rozpočet města a umožní-li to legislativa, zveřejníme smlouvy o dílo vysoutěžených zakázek hrazených z veřejných prostředků.

 • (klikací rozpočet města byl spuštěn a funguje)

SPLNĚNO - Podpoříme projekt „Moderní radnice”, jehož cílem je rozšířit spektrum služeb městského úřadu.

SPLNĚNO - Budeme rozvíjet turistický orientační systém o nové technologie.

 • (splněno, čeká se dále např. na výstupy projektu 104)

V PŘÍPRAVĚ - Vytvoříme systém podpory cestovního ruchu nabídkou slev pro návštěvníky vícedenních akcí, zapojíme do systému naše organizace a také podnikatele a poskytovatele služeb.

SPLNĚNO - Podpoříme současný stav stálých TOP akcí a případně je rozšíříme o nové.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů