Jak plníme volební program 2014 - 2018? (rok první)

Jak plníme volební program 2014 - 2018? (rok první)

SDRUŽENÍ PRO MĚSTO SVITAVY
VOLEBNÍ PROGRAM 2014 – 2018
„ROK PRVNÍ“

 • SPLNĚNO
 • PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
 • V PŘÍPRAVĚ

Svitavy – město příležitostí

­Při prodeji pozemků v průmyslové zóně budeme preferovat nabídky, které přinesou vyšší počet pracovních příležitostí.

 • (SPLNĚNO - v současné době jsou všechny pozemky prodány, prodal se i pozemek firmě INA, který přinese několik set pracovních míst. Připravuje se nová průmyslová zóna)

Prostředky z prodeje pozemků v průmyslové zóně investujeme do jejího dalšího rozšíření.

 • (PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - z prodeje pozemků firmě INA město získalo 21 mil Kč. Z těchto peněz se nyní se připravuje v současné průmyslové zóně výstavba chodníku, připojení na obchvat, točnu autobusu a prostředky budou také využity pro přípravu nové průmyslové zóny)

Nadále budeme usilovat o oživení centra města ve smyslu „náměstí - kulturní střed města“

 • (V PŘÍPRAVĚ - připravujeme na příští rok)

Podpoříme podnikatelské aktivity v centru města.

 • (PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - připravili jsme a podnikatelům nabídli např. bezplatný pronájem předzahrádek)

Zřídíme coworking space, tedy prostor pro podporu živnostníků jako pobídku pro rozvoj jejich živnosti (V PŘÍPRAVĚ).

Svitavy - město mobility

Zrekonstruujeme a upravíme chodníky.

 • (V PŘÍPRAVĚ - v roce 2015 se chystají ulice Riegrova, Jungmannova, R. Kloudy, Gorkého, M. Horákové, připravuje se Lačnov, Dimitrovova a Purkyňova, průmyslová zóna a také drobné opravy po celém městě)

Budeme i nadále prosazovat výstavbu silničního obchvatu města, vyřešení dopravní situace v Lačnově.

 • (PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - na přípravě obchvatu se pracuje. K částečné úpravě dopravní situace v Lačnově došlo zjednosměrněním Lačnova pro nákladní automobily)

Podpoříme další rozšiřování cyklostezek a in-line drah (Svitavy - Vendolí).

 • (SPLNĚNO - cyklostezka vybudována)

Vytvoříme nová parkovací místa v okolí nemocnice a polikliniky.

 • (SPLNĚNO - parkovací místa v tomto prostoru vybudována)

Podpoříme infrastrukturu a služby pro cykloturistiku – zamykatelné stojany na kola, systém značení cyklostezek, vyhrazené pásy pro cyklisty, svépomocné miniservisy na IC atd.

 • (PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - byl zřízen miniservis a cyklopůjčovna. V roce 2016 bude vyznačena dálková cyklotrasa č. 24 Svitava)

Svitavy – město vzdělávání

Budeme pokračovat v opravách a zateplování školních budov a rozšíříme počet dětských hřišť na zahradách mateřských škol.

 • (SPLNĚNO - v roce 2015 došlo k zateplení MŠ na ulici ČSA, na ulici Pražská, na ulici M. Majerové, pro rok 2016 se plánuje rekonstrukce školních jídelen při ZŠ na ulici T. G. Masaryka a na ulici Lanškrounská. Rozšíření hřišť všech zahrad MŠ bylo v roce 2015 dokončeno. V roce 2016 dojde ke kompletní rekonstrukci fasády na MŠ Úvoz)

Zabezpečíme potřebnou kapacitu mateřských a základních škol (SPLNĚNO).

Podpoříme rozvíjení a zlepšování technického a materiálního vybavení učeben a zázemí pro výuku (mj. také podporou škol v získávání a využívání dotací z EU).

 • (V PŘÍPRAVĚ město pracuje na MAPu, který připraví podmínky pro rozvoj škol)

Budeme vytvářet podmínky pro zabezpečení odpovídajících prostor a podmínek pro činnost SVČ (dříve DDM) a rozšíření nabídky jeho aktivit (SPLNĚNO).

Budeme připravovat podmínky pro zajištění bezbariérovosti škol.

 • (V PŘÍPRAVĚ na rok 2016 se připravuje bezbariérový vchod do jídelny při ZŠ na ulici T. G. Masaryka)

budeme usilovat o udržení všech oborů vyučovaných na zdejších středních školách, podpoříme jejich nové obory

 • (SPLNĚNO - plněno, město podpořilo nový obor na SZdrŠ - masér)

podpoříme aktivity celoživotního vzdělávání zaměřené zejména na rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, seniory a nezaměstnané spoluobčany

 • (SPLNĚNO - plněno průběžně ve spolupráci s U3V při gymnáziu, s Krůčkem)

Svitavy – město pro všechny

Podpoříme činnost dobrovolníků v sociálních službách.

 • (PLNÍ SE - vytváří se systém v azylovém domě. Jeden bezdomovec již pracuje a MC Krůček získal licenci na Dobrovolnické centrum)

Nadále budeme podporovat neziskové a příspěvkové organizace, které kvalitně pracují s rodinami, s handicapovanými a sociálně ohroženými občany (PLNÍ SE).

Ve městě označíme parkovací místa pro rodiny s dětmi a místa přátelská rodině (V PŘÍPRAVĚ).

Zachováme kvalitu a dostupnost sociálních služeb našim občanům.

 • (SPLNĚNO - splněno, v roce 2016 budeme usilovat o rozšíření Seniorcentra)

Podpoříme efektivní systém pečovatelské služby.

 • (V PŘÍPRAVĚ)

Budeme se zabývat problematikou bezdomovectví.

 • (V PŘÍPRAVĚ - pracuje se na tom. V roce 2016 bude podána žádost na projekt Šance)

U domova s pečovatelskou službou vytvoříme zázemí pro relaxaci a odpočinek seniorů.

 • (V PŘÍPRAVĚ - připravuje se pro rok 2017, na konci roku 2015 proběhne v penzionu posezení s důchodci a záměr se tam bude prezentovat)

Nadále budeme podporovat svitavskou nemocnici a budeme se podílet na společných projektech.

 • (PLNÍ SE - např. v roce 2015 byl realizován společný projekt parkoviště)

Nadále budeme připravovat slevové balíčky pro rodiny s dětmi, seniory, pro zdravotně postižené či jinak znevýhodněné občany (V PŘÍPRAVĚ)

 • Svitavy – ekologické město

Budeme pokračovat v přípravách dalších protipovodňových opatření a dokončíme úpravu koryta řeky Svitavy.

 • (V PŘÍPRAVĚ - koryto řeky projde úpravou v roce 2016, s protipovodňovými poldry se počítá v roce 2017)

Nadále budeme podporovat činnost Záchranné stanice Zelené Vendolí a útulek pro psy (PLNÍ SE).

Vysadíme novou zeleň nejen v obytných zónách, ale i v blízkém okolí města.

 • (SPLNĚNO - např. park Patriotů nebo aleje)

Budeme i nadále pokračovat v rekonstrukci kanalizační sítě ve městě.

 • (SPLNĚNO - v roce 2015 šlo o 18 ulic města)

Podpoříme výstavbu úpravny komunálního odpadu pro jeho materiálové a energetické využití.

 • (V PŘÍPRAVĚ - pracuje se na tom. Projekt podporujeme, v lednu budou výsledky palivové zkoušky, podle těchto výsledků se bude rozhodovat, jak to s realizací bude dál)

Rozmístíme nové sběrné nádoby pro třídění bioodpadu, vybudujeme a upravíme další kontejnerová stání pro sběr odpadu.

 • (PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - v roce 2015 přibyla další nádoba, připravena jsou také 3 stání na bioodpad (ul. Gruzínská, Rosnička a Dolní rybník)

Pořídíme vysavač na psí exkrementy a rozšíříme počet míst s odpadkovými koši.

 • (PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - přibyly 3 koše u nové cyklostezky)

Svitavy – město kultury

Budeme i nadále podporovat činnost městských kulturních organizací, jejichž prostřednictvím podpoříme činnost souboru a spolku v oblasti kultury (PLNÍ SE).

Prosadíme navýšení částky do grantového programu pro kulturu tak, abychom více podpořili spolkovou činnost v oblasti kultury a společenského života (V PŘÍPRAVĚ).

Nadále budeme pečovat o historické kulturní dědictví města – Fond regenerace městské památkové zóny, církevních a uměleckých památek.

 • (PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - v roce 2015 byla provedena rekonstrukce staré radnice)

Dokončíme zateplení a modernizaci kina a odhlučníme klub Tyjátr.

 • (PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - na konci roku 2015 bude splněna zásadní část rekonstrukce kina, divadla Trám a klubu Tyjátr, komplexní přestavba bude dokončena na podzim 2016)

Zasadíme se za navrácení svitavského betléma zpátky do Svitav a jeho zapsání do seznamu kulturních památek ČR.

 • (SPLNĚNO - nyní se pracuje na projektu ČR PL zaměřeného mj. i na restaurování)

Budeme hledat vhodné prostory pro svitavské kapely (zkušebny) (SPLNĚNO).

Svitavy – město sportu

Využijeme titulu Evropské město sportu 2015 pro rozvoj sportovních aktivit na území města.

 • (SPLNĚNO. V roce 2015 byla vybudována dráha pumptracku, workout a byl oparven atletický ovál, v roce 2016 proběhne oprava haly, pracuje se na přípravě rekonstrukce bazénu (v prosinci proběhne prezentace veřejnosti)

Ve spolupráci s TJ Svitavy budeme nadále usilovat o získání finančních prostředků ze státních zdrojů na rekonstrukce dalších sportovišť.

 • (V PŘÍPRAVĚ)

Budeme podporovat rekreačně sportovní aktivity v oblasti rybníka Rosnička (PLNÍ SE).

Nadále udržíme systém odměňování dobrovolných trenérů mládeže a systém finanční podpory sportovních oddílů (SPLNĚNO).

Pro spontánní sportovní aktivity zajistíme zlepšení vybavení, případně obnovíme veřejně přístupná sportoviště ve městě (sportovní plácky)

 • (V PŘÍPRAVĚ v roce 2016 bude opraven sportovní plácek před ZŠ Felberova)

Budeme organizovat Dny sportu zaměřené na sportování celých rodin (V PŘÍPRAVĚ).

Vytvoříme finanční rezervu pro podporu ligových soutěží svitavských sportovních oddílů a reprezentantů jednotlivců.

 • (V PŘÍPRAVĚ - jen v roce 2015 šlo o 500.000,--)

Svitavy – bezpečné město

Posílíme dozorovou službu městské policie v ulicích, sídlištích a na dětských hřištích.

 • (PLNÍ SE - plníme průběžně, bohužel nyní odcházejí 3 policisté)

Aktualizujeme vyhlášku s pravidly pro konání večerních hudebních produkcí, zvláště v blízkosti klidových zón a bytové zástavby.

 • (SPLNĚNO - byla schválena zastupitelstvem města)

Udržíme současný systém bezpečnosti, prevence kriminality a včasné intervence.

 • (PLNÍ SE - v roce 2015proběhla oprava kamerového systému)

Rozšíříme kamerový systém na vybraných místech ve městě.

 • (SPLNĚNO - nová kamera je v ulici Svitavská, v roce 2016 se připravuje nová kamera v průchodu u Alberta)

Budeme důsledně prosazovat dodržování městských vyhlášek omezujících podomní prodej a hazard (SPLNĚNO).

Svitavy – místo pro život

Nadále budeme podporovat vydávání radničního zpravodaje a vysílání místní televize (PLNÍ SE).

Zkvalitníme a zpřehledníme informační systémy ve městě (V PŘÍPRAVĚ).

Zveřejníme na webu města podrobný klikací rozpočet města a umožní-li to legislativa, zveřejníme smlouvy o dílo vysoutěžených zakázek hrazených z veřejných prostředků.

(PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - klikací rozpočet je připraven ke spuštění od ledna 2016)

Podpoříme projekt „Moderní radnice”, jehož cílem je rozšířit spektrum služeb městského úřadu (PLNÍ SE).

Budeme rozvíjet turistický orientační systém o nové technologie.

(SPLNĚNO - byla např. umístěna nová tabule na křižovatce, v roce 2016 se plánuje i na kruhovém objezdu)

Vytvoříme systém podpory cestovního ruchu nabídkou slev pro návštěvníky vícedenních akcí, zapojíme do systému naše organizace a také podnikatele a poskytovatele služeb (V PŘÍPRAVĚ).

Podpoříme současný stav stálých TOP akcí a případně je rozšíříme o nové (PLNÍ SE).

Vysvětlivky:

 • SPLNĚNO
 • PLNÍ SE, ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
 • V PŘÍPRAVĚ

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů